utorak, januar 25, 2022

ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE OSTATKA NERASPOREĐENE DOBITI ZA 2014.GODINU

 

„NAPREDAK“ A.D.

UPRAVNI ODBOR

DATUM: 22.01.2016. godine

BROJ: 10/2016.

 

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, član 304, stav 1., tač.z. i Statuta „Napredak“ a.d. član 88. i Odluke Skupštine akcionara broj 52/2015. Od 30.06.2015. godine, Upravni odbor Društva je donio

 

 

O D L U K U

O POSTUPKU I NAČINU ISPLATE OSTATKA NERASPOREĐENE DOBITI ZA 2014.GODINU

 

I

Ovom odlukom uređuje se postupak i način isplate ostatka neraspoređene dobiti za 2014. godinu.

 

II

 

Ostatak neraspoređene neto dobiti iz 2014. godine u iznosu od 724.162,96 KM, isplatiće se kao dividenda akcionarima Društva koji su na dan (datum) presjeka upisani kao vlasnici kod CRHOV.

Ako su akcije u Centralnom registru prenesene na drugo lice u periodu od datuma donošenja odluke do datuma presjeka, dividenda pripada novom vlasniku akcija, a ako su akcije u Centralnom registru prenesene na drugo lice poslije datuma presjeka, dividenda pripada ranijem vlasniku.

Dividenda će se isplaćivati na račune platnog prometa pravnih lica i na tekuće račune fizičkih lica.

Svi akcionari su dužni društvu dostaviti račune na koje će im se uplatiti dividenda.

Akcionari koji ne dostave broj računa u rokovima iz člana 3. ove odluke, dividenda će se isplatiti u roku od 8 dana, od dana dostavljanja računa.

 

III

 

Kao dan presjeka određuje se 15.02.2016. godine, a isplata počinje prvog sljedećeg radnog dana, nakon prijema štampane knjige akcionara sa datumom presjeka.

 

IV

Ova odluka će biti objavljena u „Glasu Srpske“ u roku od 8 dana od dana donošenja.

 

V

Odluku je jednoglasno donio Upravni odbor na sjednici održanoj dana 22.01.2016. godine, a u skladu sa Zakonom , aktima Društva i ovlašćenjem Skupštine akcionara, kako je gore navedeno.

 

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Dostavljeno:

  1. Direktoru
  2. Upravnom odboru
  3. Arhiva
  4. Računovodstvo
  5. Glas Srpske
  6. Komisiji hartija od vrijednosti –PREDSJEDNIK UO

                                                                                                            _____________________

                                                                                                                           Mićo Milić