utorak, januar 25, 2022

Odluka o sazivanju XVI skupštine akcionara

„NAPREDAK“ A.D.

BIJELJINA

BROJ: 17/2017.

DATUM: 20.03.2017. godine

 

Na osnovu člana 73. Statuta „Napredak“ a.d. Bijeljina, Upravni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 20.03.2017. godine, donio

 

ODLUKU KOJOM SAZIVA

XVI REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

XVI Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 04.05.2017. godine, (četvrtak) u sjedištu Društva, Vidovdanska 46 u Bijeljini, sa početkom u 10 časova.

 

Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

 

  1. Izbor predsjedavajućeg na sjednici Skupštine Društva, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika, kandidacione komisije i komisije za glasanje;
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
  3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva;
  4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Napredak“ a.d. Bijeljina, za 2016. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
  5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Napredak“ a.d. za 2016. godinu;
  6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016. godinu;
  7. Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti Društva za 2015. i 2016. godinu;
  8. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na raspolaganje imovinom velike vrijednosti:

       a) Odobrava se pravni posao iz sukoba interesa sa odobrenjem Nacrt Kupoprodajnog

             ugovora koji se zaključuje između „NAPREDAK“ a.d. - Bijeljina i preduzeća „SLOBOPROM“

             d.o.o. – Lončari                

             Sastavni dio ove odluke je nacrt kupoprodajnog ugovora .

       b) Odobrava se Nacrt Kupoprodajnog ugovora koji se zaključuje između „NAPREDAK“ a.d –

             Bijeljina i Maletić Rade iz Ljeskovca – Bijeljina.

            Sastavni dio ove odluke je Nacrt Kupoprodajnog ugovora.

Obrazloženje:

/Razlozi zbog kojih se preporučuje usvajanje odluke sa izvještajem o uslovima pod kojima se raspolaže imovinom/

 

Pravni osnov za donošenje Odluke jesu odredbe Zakona o privrednim društvima. Ova tj. 8. tačka predloženog dnevnog reda, prema odredbama čl. 433 tačka 1 mora se smatrati sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti. Naime, odredbe ovog člana propisuju da se pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti privrednog društva, u smislu ovog zakona, smatra prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od privrednog društva imovine čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja.

Kada je riječ o postupku sticanja čl. 434 propisuje da upravni odbor priprema predlog odluke kojom skupština odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrijednosti sa:     1) obrazloženjem koje sadrži razloge zbog kojih se preporučuje usvajanje te odluke; i

2) izvještajem o uslovima pod kojim se stiče, odnosno raspolaže imovinom velike vrijednosti.

 

-1-

 

Sastavni dio materijala za sjednicu skupštine na kojoj se odluka donosi o ovoj tački dnevnog reda je nacrt ugovora o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

Odluka o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrijednosti skupština donosi kvalifikovanom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

 

Imajući u vidu prethodno navedeno, Upravni odbor obavještava akcionare o RAZLOZIMA zbog kojih se preporučuje donošenje odluke, a kako slijedi:

 

U vezi sa tačkom a):

S obzirom da je kupac lice iz sukoba interesa (čl. 34-36 Zakona o privrednim društvima), potrebno je donijeti odluku o odobrenju ovog posla kvalifikovanom većinom glasova akcionara koji nemaju lični interes.

1. Prodaje se imovina - nekretnina na parceli broj 2267 upisana u List nepokretnosti broj 6565/5., upisane u z.k. uložak broj 6236. K.o. Bijeljina 1. površine 5623 m2.

2. Razlog zašto je Upravni odbor predložio prodaju nekretnina je u tome što akcionari već duže vrijeme traže rješenje pitanja nekretnine na parceli broj 2267. Analizirane su sve mogućnosti koje su bile u ovom trenutku na raspolaganju, i kao, najrealnija, ali i kao najpovoljnija sa aspekta koristi za Društvo, procijenjeno je, pa je tako i odlučeno, da je najbolje da se parcela proda zainteresovanom kupcu - „SLOBOPROM“ d.o.o. – Lončari.

3. Nekretnina se prodaje po preporuci Upravnog odbora Društva direktnom pogodbom između UO i kupca u iznosu od 1.500.000,00 KM.

 

U prilogu prijedloga odluke UO nalazi se Nacrt Kupoprodajnog ugovora o prodaji nekretnine broj 201 u ulici Neznanih junaka broj 42 u Bijeljini sa ponuđačem „SLOBOPROM“ D.O.O. Lončari 155 , Lončari.

 

-/-

        

Akcionar koji glasa protiv, ili se uzdrži od glasanja za ovu odluku, može da traži od Društva da otkupi njegove akcije po tržišnoj vrijednosti ( član 435. Stav 1. Zakona o privrednim društvima).

 

Akcionar koji namjerava da koristi svoje pravo na traženju otkupa akcija dužan je da prije odlučivanja na sjednici Skupštine uputi Društvu pismeno obavještenje o namjeri da koristi to pravo, ako se na Skupštini donese ova odluka ( član 435. Stav 5. Zakona o privrednim društvima).

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti donosi skupština akcionara koji imaju pravo glasa o tom pitanju kvalifikovanom većinom i kvalifikovanom većinom akcionara svake klase akcija čija se prava mijenjaju ovim poslom.

 

U vezi sa tačkom b):

1.Prodaje se nekretnina broj 222 u ulici Zmaj Jove bb u Bijeljini površine 62 m2, na parceli broj 2405, PR 5, poslovni prostor u privredi, upisane u z.k. uložak broj 14334 , parcela 2405/0 E 27- CIK-CAK LAMELA D, k.o. Bijeljina 1.

2. Razlog zašto je Upravni odbor predložio da se prodaje nekretnina je ta što je sve teže pronaći, na duži rok, solventnog zakupca, zbog čega imamo situaciju da je lokal u zakupu, ali zbog nelikvidnosti zakupca , ne možemo da naplatimo zakup, a veoma često zakupac neće da izađe posle opomene, što onda zahtjeva angažovanje advokata , pa to sve dodatno povećava troškove. Kada lokal nije pod zakupom, onda svakako nemamo ni prihode, a troškovi održavanja, porezi i druge naknade i dalje ostaju i moraju se redovno servisirati.

Pored toga, situacija na tržištu je takva u poslednje vrijeme da društvo ima više ponuda za kupovinu ove nekretnine, nego za izdavanje u zakup.

 

-3-

 

3. Nekretnina se prodaje po preporuci Upravnog odbora Društva direktnom pogodbom između kupca i UO po cijeni od 5.000,00 KM/m2 , što ukupno čini 310.000,00 KM.

U prilogu prijedloga odluke UO nalazi se Nacrt Kupoprodajnog ugovora o prodaji nekretnine broj 222 u ulici Zmaj Jove bb. u Bijeljini, sa ponuđačem Maletić Rado, Ljeskovac broj 123 Bijeljina.

 

-/-

Akcionar koji glasa protiv, ili se uzdrži od glasanja za ovu odluku, može da traži od Društva da otkupi njegove akcije po teržišnoj vrijednosti ( član 435. Stav 1. Zakona o privrednim društvima).

 

Akcionar koji namjerava da koristi pravo na traženje otkupa akcija dužan je da prije odlučivanja na sjednici Skupštine uputi Društvu pismeno obavještenje o namjeri da koristi ovo pravo, ako se na skupštini donese ova odluka ( član 435. Stav 5. Zakona o privrednim društvima).

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti donosi skupština akcionara koji imaju pravo glasa o tom pitanju kvalifikovanom većinom i kvalifikovanom većinom akcionara svake klase akcija čija se prava mijenjaju ovim poslom.

 

9. Donošenje odluke o isplati međudividende za prvo polugodište poslovne 2017. godine.

10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu;

11. Donošenje odluke o verifikaciji odluka UO Društva broj: 64/2016. I 84/2016.

12. Tekuća pitanja.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan , na istom mjestu i sa istim dnevnim redom sa početkom u 12 časova.

Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 24.04.2017. godine.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u sve materijale čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u prostorijama Društva u Bijeljini, ulica Vidovdanska 46, svakim radnim danom od 9 do 14 časova.

 

                                                                                                                            PREDSJEDNIK UO:

                                                                                                                     _______________________

                                                                                                                      Mićo Milić