sreda, jun 23, 2021

Zabilješke - note 2012

 

„NAPREDAK“ A.D

  BIJELJINA

ZABILJEŠKE –NOTE UZ

 FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2012.GODINU

 

 

       Izvještaj i analizu finansijskog poslovanja za 2012.godinu prezentiramo kroz obrazloženje nastalih finansijkih pokazatelja koji čine finansijski rezultat, a iskazan je u skraćenim šemama bilansa uspjeha i bilansa stanja, koje su sastavni dio ovog izvješataja.

      Do prezentiranih kategorija prihoda i rashoda, odnosno pozicija u bilansu stanja i uspjeha došli smo primjenjujući usvojene poslovne i računovodstvene politike i standarde:

-          Prihodi i rashodi knjiženi su koristeći obračunski metod,

-          Prihodi od prodaje nekretnina po odlukama Skupštine i Upravnog odbora društva, knjiženi su kao razlika između prodajne vrijednosti po kupoprodajnim ugovorima i knjigovodstvenih vrijednosti prodatih nekretnina; i uz umanjenje pripadajućeg iznosa na nematerijalnim ulaganjima kao trajnom pravu korišćenja gradskog građevinskog zemljišta,

-          Amortizacija se obračunava linearnom metodom, koristeći procijenjeni korisni vijek trajanja građevinskih objekata i opreme,

-          Za dio djelatnosti koji se odnosi na trgovinu, primjenjuje se računovodstveni standard MRS 2-Zalihe,

-          Ulaganja u nabavku novih osnovnih sredstava i ostala investiciona ulaganja u HOV, vode se po nabavnim vrijednostima.

 

I  DIO-PRIHODI I RASHODI

NOTA BR.1-Poslovni prihodi

 

Poslovne prihode i ove godine kao i ranije čine veoma malim dijelom prihodi od prodaje TA-peći u veleprodajnom objektu. Ostalo su prihodi od izdavanja poslovnih prostora pod zakup, zatim prihodi od prodaje nekretnina prema odlukama Skupštine i Upravnog odbora društva, te prihodi od dividendi i kamata na depozite po viđenju i prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, a  ukupno je ostvareno  1.824.967,00 KM.

 

Slijedi pojedinačni pregled ovih stavki prihoda i poređenje sa prethodnom godinom:                            u KM

Red.br.

NAZIV

2012.god.

2011.god.

INDEX

1.

2.

3.

4.

5.

Prihodi od prodaje robe

Prihodi od zakupnina

Prihodi od dividendi i kamata

Prihodi po osnovu prodaje nekretnina

Naplaćena otpisana potraživanja

               944,00

        508.090,00

          16.836,00

     1.291.298,00

            7.799,00

            2.158,00

        654.116,00

          13.812,00

        719.646,00

          22.655,00

44

77

122

179

34

 

UKUPNO:

    1.824.967,00

     1.412.387,00

129

 

U odnosu na prethodnu poslovnu godinu, ukupni prihodi su veći za 412.580,00 KM, odnosno za 29%, dok

su po pojedinim kategorijama različiti iznosi povećanja ili smanjenja u odnosu na 2011. godinu. Smanjenje jeste na prihodima od zakupa, zbog prodaje do tada izdavanih pod zakup poslovnih prostora u 2011. odnosno tokom 2012.godine, i prihodima od naplaćenih otpisanih potraživanja, dok su povećanja na prihodima od dividendi, kao i na prihodima od prodaje nekretnina.

     Prihodi od zakupa su rezultat sklopljenih 30 ugovora o zakupu tokom 2012.godine, odnosno 23 na kraju ove poslovne godine, a to smanjenje broja sklopljenih ugovora je zbog prodaje  poslovnih prostora i odustanka od zakupa  u pojedinim objektima.

    Prihodi od prodaje nekretnina su ove godine rezultat realizovane još tri odluke Skupštine i UO društva, dok su prihodi od dividendi,  naplaćene dividende od „Telekoma RS“ i Društva za upravljanje fondom„Invest nova“.

     Naplaćena su otpisana potraživanja D.o.o.„Milbo-komerc“ Dvorovi.

                                                                                                                                                                                                   .    .    .

 

 

-          2      -

     NOTA BR.2-Nabavna vrijednost prodate robe i materijalni  troškovi

 

    Dajemo tabelarni pregled ovih troškova sa poređenjem u odnosu na 2011.godinu.                                u KM

Red.br.

NAZIV

2012.god.

2011.god.

INDEX

1.

2.

3.

4.

5.

Nabavna vrijed.prodate robe

Troškovi režijskog materijala

Troškovi električne energije

Trošak vode

Trošak goriva

             823,00

             670,00

         2.775,00

         1.533,00

         1.403,00

             1.804,00

                849,00

             4.258,00

                619,00

            1.189,00

46

79

65

247

118

 

UKUPNO

         7.204,00

            8.719,00

         83

 

     Ukupni troškovi prezentirani u ovoj tabeli su manji za 17 % u odnosu na prošlu godinu, a što je rezultat  tek neznatne aktivnosti veleprodaje, kao trgovinske djelatnosti; te smanjenja ukupnih materijalnih troškova za 534,00 KM, iako neke kategorije pokazuju povećanja u apsolutnim iznosima.

 

     NOTA BR.3-Troškovi bruto zarada i ostale naknade

                                                                                                                                                                                                           u KM

Red.br.

NAZIV

2012.god.

2011.god.

INDEX

1.

2.

3.

Bruto lična primanja radnika

Bruto naknade članovima UO

Otpremnine

         65.703,00

         11.940,00

                -

        101.550,00

          17.875,00

          62.282,00

65

66

-

 

UKUPNO

        77.643,00

        181.707,00

65

 

     Troškovi bruto zarada zaposlenih su smanjeni u odnosu na 2011.godinu, a odnose sa na bruto primanja dire-ktora društva i jednog radnika. Isto smanjenje je i kod naknada članovima Upravnog odbora društva, jer prethodnih godina su obuhvatale i naknade članovima Nadzornog odbora .

 

     NOTA BR.4-Amortizacija

     Otpis vrijednosti osnovnih sredstava , građevinskih objekata i opreme, obračunava se linearnom metodom,

s procjenom korisnog vijeka trajanja, odnosno upotrebe osnovnih sredstava, tako da za 2012. godinu iznosi 46.243,00 KM. U odnosu na 2011.godinu amortizacija je manja  za 4.178,00 KM, što je opet posljedica prodaje nekretnina prema odlukama Skupštine, i  samim isknjžavanjem njihovih knjigovodstvenih vrijednosti, smanjila se osnovica za obračun amortizacije.

 

    NOTA BR.5-Ostali poslovni rashodi

                                                                                                                                                                                                      u  KM

Red.br.

NAZIV

2012.god.

2011.god.

INDEX

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Proizvodne usluge

Naknade ZEV za održavanje

Neproizvodne usluge

Porezi  i takse (sudske i dr.takse)

Ostali nematerijalni troškovi

Otpis potraživanja od kupaca

Ostali nepomenuti rashodi

Porez na promet nepokretnosti

             4.589,00

           10.101,00

           18.803,00

           18.560,00

             6.115,00

             7.032,00

           18.700,00

           31.653,00   

            6.400,00

          15.485,00

          19.838,00

          19.012,00

            8.152,00

          16.395,00

            4.334,00

                -

72

65

95

98

75

43

431

-

 

UKUPNO

        115.553,00

          89.613,00

129

 

     Posmatrajući ukupne troškove prikazane u ovoj tabeli, vidimo da su se u cjelini povećali gotovo za 30%. Međutim, kada se izuzmu porezi na promet nekretnina u iznosu od  31.653,00 KM, te rashod od 18.000,00 KM  (700,00 KM su ostali nepomenuti troškovi ) koji se odnosi na povrat dijela sredstava po osnovu ugovora o kupoprodaji OPU-1228/12 , te otpis potraživanja od kupaca od 7.032,00 KM, ostaju troškovi od 58.868,00 KM kao redovni troškovi poslovanja društva. Kad se onda ovi troškovi stave u poređenje sa istim kategorijama prethodne godine u iznosu od 73.218,00 KM, onda imamo smanjenje od 20% odnosno 14.350,00 KM.

 

                                                                                                                                                                      .    .    .

 

 

-          3      -

    NOTA BR.6 – Dobitak

 

    Posmatrajući sve gore pomenute prihode i rashode, i njihov odnos dolazimo do rezultata poslovanja za 2012. godinu i to iskazujemo kao bruto dobitak u iznosu od 1.578.324,00 KM.  Ovaj dobitak je za 496.397,00 KM veći u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, a ovo povećanje je uslovljeno direktno prodajom nekretnina u toku 2012. Godine.

 

    NOTA BR.7 – Neto dobitak

 

    Prema Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dobit (Službeni glasnik RS br.91/06 i 129/06) obračunat je porez na dobit društva u iznosu od 157.346,00 KM, tako da neto dobitak društva iznosi  1.420.978,00 KM.

   II DIO - SREDSTVA, KAPITAL I OBAVEZE

 

   NOTA BR.8 – Stalna sredstva

 

   Stalna sredstva u našem akcionarskom društvu iskazana su jednim dijelom kroz nekretnine, tj. kao građevinsko zemljište, građevinske objekte i opremu, knjigovodstvene vrijednosti 2.251.414,00 KM, i nematerijalna ulaganja od 60.973,00, a drugim dijelom kroz dugoročne plasmane (ulaganja u kapital drugih pravnih lica), u iznosu od 2.572.811,00 KM.

    Promjene koje su se desile na stalnim sredstvima vezane su za isknjižavanje prodatih nekretnina, poslovnih objekata sa opremom koji su prodati po odlukama Skupštine, ukupne nabavne vrijednosti 816.231,00 KM, ispravke vrijednosti 483.430,00 KM, i trajno pravo korištenja u iznosu od 13.320,00 KM, znači ukupne knjigovodstvene vriijednosti  332.801,00 KM.  Takođe je isknjiženo i zemljište koje se nalazilo u Crnjelovu uz prodati poslovni prostor knjigovodstvene vrijednosti od 66.500,00 KM.

 

     NOTA BR.9 – Ostali dugoročni plasmani

 

     Stanje ove kategorije poslovne imovine tokom 2012. godine nije pretpljelo nikakve promjene, jer nije bilo ni kupovine novih akcija, niti prodaje, što znači da je vrijednost ove imovine 2.572.811,00 KM.

 

    NOTA BR.10 - Tekuća sredstva

   

    Pored stalnih sredstava naše društvo je na kraju 2012.godine raspolagalo sa sledećom obrtnom imovinom, odnosno tekućim sredstvima:

Red.br.

NAZIV

2012.god.

2011.god.

INDEX

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zalihe robe (neto iznos)

Gotovi proizvodi

Ostala stal.sreds.namijen.prodaji

Potraživanja od kupaca(neto iznos)

Novčana sredstva na Ž-R

Aktivna vremenska razgraničenja

               -

           8.547,00

           4.062,00

      104.857,00

      530.388,00

          2.280,00

              823,00

           8.547,00

           4.062,00

         75.128,00

       514.100,00

         34.093,00

-

100

100

140

103

6

 

UKUPNO

      650.134,00

       636.763,00

102

 

     Iz prezentiranih podataka u tabeli vidimo povećanja na gotovini i potraživanjima od kupaca, dok su zalihe robe potpuno eliminisane, a ostale su nam kao zalihe gotovih proizvoda kao dvije garaže i nekretnina dobijena u sudskom sporu za potraživanje od zakupa. Potraživanja od kupaca su veća u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je u ovom potraživanju sadržano i potraživanje od našeg zakupca „Autotrnove“ d.o.o, u iznosu od 69.230,00, a za čiju naplatu je takođe pokrenut postupak utuženje kod Suda.                                                                                                                

 

                                                               

                                                                                                                                                                                                .    .   .

 

 

 

-          4     -

     NOTA BR.11 – Kapital

 

     Kategorija ukupnog kapitala iz skraćene šeme bilansa stanja pretrpjela je i ove godine promjene u dijelu uknjižavanja tekuće neto dobiti u iznosu od 1.420.978,00 KM, odnosno smanjanje ukupne dobiti na osnovu odluke Skupštine akcionara od 30.06.2012.godine o podjeli dividende iz dobiti za 2011.godinu u iznosu od 974.431,00 KM i neraspoređene dobiti  iz ranijih godina u iznosu od 889.098,00 KM.

     Na kraju ove poslovne godine struktura ukupnog kapitala je sledeća (iznosi su KM):

-          Akcijski kapital                                                 2.501.665,00                          46,73 %

-          Revalorizacione rezerve                                    667.271,00                          12,47 %

-          Revalorizacine rezerve-zemljište                     512.531,00                            9,58 %

-          Zakonske rezerve iz dobitka                             250.167,00                            4,67 %

-          Dobitak tekuće godine                                   1.420.978,00                          26,55 %

-          UKUPNO:                                                          5.352.612,00                        100,00 %

    Broj akcionara na koji je raspoređen akcijski kapital, a promjene se dešavaju na Banjalučkoj berzi, mijenjao se tokom godine. Od 147 akcionara, koliko ih je bilo na početku godine, preko 147 akcionara koliko ih je bilo za održavanje redovne godišnje skupštine, prema zadnjem kvartalnom izvještaju od 31.12.2012. godine taj broj je iznosio 148 akcionara ( povećanje se desi prilikom ostavinskih rasprava - nasljednici su novi akcionari ).

 

    NOTA BR.12 – Tekuće obaveze

    Stanje tekućih obaveza na dan 31.12.2012.godine 

Red.br.

NAZIV

2012.god.

2011.god.

INDEX

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dobavljači

Obaveze za porez na dobit

Obaveze za poreze,PDV i naknade

Obaveze za dividendu

Ostale obaveze prema zaposlenim

Pasivna vremenska razgraničenja

           4.067,00

         80.346,00

         18.470,00

         74.377,00

              -

           5.461,00

            4.860,00

          63.496,00

          19.557,00

          44.889,00

          30.000,00

            8.841,00

84

126

94

166

-

62

 

UKUPNO

       182.721,00

       171.643,00

106

 

      Stanje obaveza društva na dan  31.12.2012. godine rezultat je poslovnih promjena koje su se dešavale tokom godine. Sadrže prije svega redovne obaveze prema dobavljačima, PDV porez obračunat za decembar mjesec, obavezu za porez na imovinu, naknade po godišnjem obračunu i porez na dobit za 2012. godinu po poreskom bilansu. Pored toga postoje obaveze za neisplaćene divdende akcionarima koji se nisu prijavili za isplatu. PVR sadrže obavezu prema zakupcima koji su platili unprijed iznose za osiguranje naplate potraživanja po ugovorima o zakupu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Sertifikovani

Bijeljina,                                                                            računovođa                                                  Direktor

25.02.2013.god.                                                       __________________                              ________________

                                                                                   Dipl.ecc.Vesna Urukalo                            Dipl.ecc Milorad Tukić

           


PREUZMITE ORIGINAL DOKUMENT