nedelja, septembar 26, 2021

Zapisnik sa X godišnje SA

BOSNA I HERCEGOVINA                                                     
REPUBLIKA SRPSKA
        NOTAR                                                                                                                                          
JEVTIĆ DOBROSAV                                                                                                  ORIGINAL
Bijeljina, Nikole Tesle 2., 6/II
 
ZAPISNIK SA DESETE ­­ GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
TRGOVINSKOG PREDUZEĆA “NAPREDAK”A.D. BIJELJINA
održane dana             23.06.2011.godine (dvadesettrećeg juna dvijehiljadejedanaeste godine)
u 11,00 (jedanaest) časova u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva
u Bijeljini, Svetog Save b.b.
 
Dana 23.06.2011. godine, ja, Jevtić Dobrosav, notar sa službenim sjedištem u Bijeljini, ul. Nikole Tesle 2., 6/II, na poziv Upravnog odbora  Trgovinskog preduzeća “NAPREDAK” a.d.. Bijeljina  (daljem tekstu: Akcionarsko društvo), broj poziva: 79/2011 od 01.06.2011. godine, pristupio sam u poslovne prostorije Akcionarskog društva u Bijeljini, Svetog Save b.b. , radi sačinjavanja zapisnika sa desete godišnje sjednice Skupštine Akcionara Akcionarskog društva zakazane za dan 23.06.2011. godine u prostorijama Akcionarskog društva sa početkom u 11,00 časova. Original Poziv za prisustvo i vođenje zapisnika na sjednici skupštine prilaže se original ove isprave. Notar postupa u skladu sa članom 68. Zakona o notarima a radi vođenja zapisnika Skupštine akcionara na čijem dnevnom redu je usvajanje Statuta Akcionarskog društva čije donošenje notar treba potvrditi.-------------------------------------------------------------------------------------
Podatke o Akcionarskom društvu, notar je utvrdio uvidom u original Potvrdu o činjenicama iz sudskog registar koju je sačinio notar Jevtić Dobrosav pod brojem OPU-0669/2008 dana 04.08.2008. godine . koja se čuva ui arhivu notara, a fotokopija prilaže ovom zapisniku. Uvidom u potvrdu notar je utvrdio da je u reg. uložak  Osnovnog suda u Bijeljini broj 1-2943 upisano Akcionarsko društvo pod firmom: Trgovinsko preduzeće “NAPREDAK” a.d. Bijeljina,da jeskraćena oznaka firme: TP „NAPREDAK“ a.d. Bijeljina  Bijeljina, sjedište: Bijeljina, ul. Svetog save b.b., a kao lice ovlašteno za zastupanje upisan je Tukić Milorad, direktor bez ograničenja.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvidom u Odluku o sazivu godišnje Skupštine akcionara  koju je donio Upravni odbor Akcionarskog društva dana 13.05.2011. godine, notar je  utvrdio da je Upravni odbor Akcionarskog društva sazvao godišnju Skupštinu akcionara za dan 23.06.2011. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Akcionarskog društva u Bijeljini. Uvidom u dnevni list „Glas Srpske“ notar je utvrdio da je odluka Upravnog odbora objavljena u istim novinama dana 18.05.2011. godine.Navedena Odluka  prilaže se originalu ove isprave.-----------------------------------
Uvidom u Izvještaj Centralnog registra–Knjiga akcionara za TP „NAPREDAK“ AD Bijeljinasa stanjem na dana 13.05.2011. godine,notar je utvrdio da knjiga akcionara sadrži ukupno 7 (sedam) stranica sa upisanih 150 (stotinupedeset) akcionara, da je ukupan broj akcija sa pravom glasa 2501665(dvamilionapetstotinajednahiljadašeststotinašezdesetpet),te da je ukupna vrijednost emisije 2.501.665,00 KM (dvamilionapetstotinajednahiljadašeststotinašezdesetpet i 00/100 KM). Fotokopija navedenog izvještaja prilaže se originalu ove isprave.-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notar konstatuje da sjednicu Skupštine otvara Predsjednik Upravnog odbora Mićo Miilić I saopštava da je Upravni odbor predložio da se za Predsjednika Skupštine akcionara za naredni period od dvije godine izabere Mile Mirković.-------------------------------------------------------------
Otvara se rasprava. Nema drugih prijedloga.Vrši se glasanje.Predsjednik Upravnog odbora  konstatuje da su za ovu Odluku glasali svi prisutni i predstavljeni akcionari, te da je donesena slijedeća:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ODLUKA
 Za Predsjednika Skupštine akcionara  za naredni dvogodišnji period izabran je Mile Mirković.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predsjednik Upravnog odbora konstatuje da su za ovu odluku jednoglasno glasali svi prisutni i predstavljeni akcionari.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vođenje skupštine nastavlja Mile Mirković koji predlaže da skupština usvoji predloženi Dnevni red.Nema prijedloga niti diskusije.Nakon toga Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:-----------------------------------------------------------------------------------------------
            Usvaja se predloženi DNEVNI RED koji glasi:----------------------------------------------------
 1. Izbor predsjednika Skupštine, koji nakon izbora imenuje zapisničara, ovjerivače zapisnika i komisiju za glasanje;---------------------------------------------------------------------------------
2.      Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara;-----------------------------
 1. Usvajanje zapisnika sa III sjednice Skupštine akcionara od 24.08.2010. godine;------------
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju TP “Napredak” za 2010. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora;--------------------------------------------------------------------
 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja TP “Napredak” za 2010. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora;---------------------------------------------------------------------
6.      Donošenje odluke o raspoređivanju dobiti iz 2010. Godine;-----------------------------------
 1. Usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja TP “Napredak” za 2010. godinu;------
8.      Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu;------------------------------
 1. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu i prvo polugodište 2011. godine;-------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja društva za 2011. Godinu;--------------------------------------------------------------------------------------
 3. Donošenje odluke o prodaji poslovnog prostora br. 223 u ulici Gavrila Principa bb;--------
 4. Donošenje Statuta Trgovinskog preduzeća “Napredak” a.d. Bijeljina, usaglašenog sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti;----------------------
 5. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara;----------------------
 6. Donošenje odluke o razrješenju Upravnog odbora i Nadzornog odbora;-------------------
 7. Izbor članova Upravnog odbora i utvrđivanje naknade za njihov rad;-----------------------
16. Tekuća pitanja.----------------------------------------------------------------------------------------
Vrši se glasanje. Predsjednik Skupštine izjavi da utvrđuje  da su za ovu odluku glasali svi
 prisutni i predstavljeni akcionari jednoglasno.------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Predsjednik Skupštine objavljuje da se nastavlja rad skupštine po tačakama  dnevnog reda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.IZBOR PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE, KOJI NAKON IZBORA IMENUJE ZAPISNIČARA, OVJERIVAČE ZAPISNIKA I KOMISIJU ZA GLASANJE
Predsjednik Skupštine konstatuje da je Predsjednik skupštine već izabran.-------------------
Predsjednik Skupštine akcionara predlaže za zapisničara u skladu sa odlukom Upravnog odbora-Jevtić Dobrosava, notara iz Bijeljine, za ovjerivače zapisnika:Blagojević Radomira i Lazarević Dušana, za članove Komisije za glasanje:Urukalo Vesnu, Simić Dragana i Mitrović Slavicu  i za kandidacionu komisiju:Marković Zoricu, Ćurčić Miloša i Vasiljević Maru. Otvara se rasprava. Nema diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:----------------
                                                           ODLUKA
Za zapisničara na desetoj Skupštini akcionara bira se:Jevtić Dobriosav, notar iz Bijeljine, za ovjerivače zapisnika biraju se:Blagojević Radomir i Lazarević Dušan, za članove Komisije za glasanje biraju se:Urukalo Vesna, Simić Dragan i Mitrović Slavica i za Kandidacionu komisiju biraju se:Marković Zorica, Ćurčić Miloš i Vasiljević Mara.---------------------------------------------
Vrši se glasanje.Predsjednik Skupštine izjavi da utvrđuje  da su za ovu odluku glasali svi
 prisutni i predstavljeni akcionari jednoglasno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA GLASANJE O PRISUTNOSTI AKCIONARA
Predsjednik Skupštine poziva Komisiju za glasanje da podnese izvještaj. U ime Komisije za glasanje izvještaj podnosi Urukalo Vesna. Ista izjavi da prema Izvještaju centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 13.05.2011.godine, ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi: 2501665(dvamilionapetstotinajednahiljadašeststotinašezdesetpet) akcija.
Komisija saopštava da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari sa ukupno 2171554 akcija ili  86,803 % ukupnih glasova.Komisija izjavljuje da će rezultate glasanja izražavati decimalnim brojem sa zaokruživanjem na tri decimale.--------------------------------------------------
Na sjednici Skupštine akcionara su prisutni i predstavljeni sljedeći akcionari s udjelima u kapitalu Akcionarskog društva i to:---------------------------------------------------------------------------------
1.- Ćurčić Slobodan, lično sa 646344 akcija ,što čini 25,836 % glasova i  koji zastupa Stević Dragicu koja ima 226942 akcija što čini 9,072 % glasova , tj. ukupno predstavlja 873286 akcija što čini 34,908  % od ukupnog broja akcija ----------------------------------------------------------------------
2.-Ćurčić Miloš, lično, koji predstavlja 146760 akcija što čini 5,866  % od ukupnog broja akcija;--
3.-Marković Zorica, lično, koja predstavlja 75776 akcija što čini 0,303  % od ukupnog broja akcija;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.-Marković Mile, lično, koji predstavlja 2254 akcija što čini ,090  % od ukupnog broja akcija;----
5.-Andrić Milena, lično, koja predstavlja 7201 akcija što čini 0,288  % od ukupnog broja akcija;--
6.-Vasiljević Mara, ično, koja predstavlja 8927 akcija što čini 0,357  % od ukupnog broja akcija;-
7.-Sojić Mirjana, lično, koja predstavlja 7930 akcija što čini 0,317  % od ukupnog broja akcija;---
8.-Milić Mićo, lično, koji predstavlja 277571 akcija što čini 11,095  % od ukupnog broja akcija;---
9.-Čakarević Milica, lično, koja predstavlja 7594 akcija što čini 0,303  % od ukupnog broja akcija;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.-Gospavić Bosa, lično, koja predstavlja 10429 akcija što čini 0,417  % od ukupnog broja akcija;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. -Rikert Milka, lično, koja predstavlja 4603 akcija što čini 0,184  % od ukupnog broja akcija;--
12.-Gajić Slobodanka, lično, koja predstavlja  6172 akcija što čini 0,247  % od ukupnog broja akcija;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.-Blagojević Radomir, lično, koji predstavlja  30505 akcija što čini 1,219  % od ukupnog broja akcija;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.-Đokić Munevera, lično, koja predstavlja 7277 akcija što čini 0,291  % od ukupnog broja akcija;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.-Jovanović Nedeljko, lično, koji predstavlja 11136 akcija što čini 0,445  % od ukupnog broja akcija;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.-Lazarević Dušan, lično koji ima 627550 akcija što čini 25,085 % glasova i koji zastupa “LD” DOO Bijeljina koji ima 119250 akcija što čini 4,767% glasova  tj. ukupno  predstavlja 746800 akcija što čini 29,852  % od ukupnog broja akcija;--------------------------------------------------------- 17.-Dragojlović Milanka, lično, koja predstavlja 6032 akcija što čini 0,241  % od ukupnog broja akcija;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.-Gajić Savka, lično, koja predstavlja  6500 akcija što čini 0,26  % od ukupnog broja akcija i ---19.-Buzić Milka, lično, koja predstavlja 3000 akcija što čini 0,120  % od ukupnog broja akcija;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Sjednici skupštine prisustvuju I Tukić Milorad, direktor društva i Kokanović Mira, presdsjednik Nadzornog odbora.---------------------------------------------------------------------------
            Popis prisutnih i zastupanih akcionara stavlja se na uvid učesnicima Skupštine akcionara.Fotokopija spiska akcionara koji učestvuju u radu Skupštine akcionara i predstavljeni akcionari prilaže se originalu ove isprave.-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvara se rasprava. Nema diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                          ODLUKA
Usvaja se Izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara.-------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.USVAJANJE ZAPISNIKA SA III VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  OD 24.08.2010. GODINE
Predsjednik konstatuje da je Zapisnik sa III vanredne  sjednice Skupštine akcionara od 24.08.2010. godine dostavljen akcionarima. Otvara se rasprava. Nema diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:------------------------------------------------------------------
           ODLUKA
Usvaja se Zapisnik sa III vanredne  sjednice Skupštine akcionara održane dana 24.08.2010. godine.-----------------------------------------------------------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O POSLOVANJUTP „NAPREDAK“ ZA 2010.    GODINU, SA MIŠLJENJEM NADZORNOG ODBORA
Predsjednik konstatuje da je Izvještaj o poslovanju dostavljen akcionarima. Nema uvodnog izlaganja. Otvara se diskusija.Nema diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ODLUKA
Usvaja se Izvještaj o poslovanju TP „NAPREDAK“ a.d. Bijeljina za 2010. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora.------------------------------------------------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA TP „NAPREDAK“ AD  BIJELJINA ZA 2010. GODINU, SA MIŠLJENJEM NADZORNOG ODBORA
Predsjednik konstatuje da je Finansijski izvještaj dostavljen akcionarima. Nema uvodnog izlaganja. Otvara se diskusija.Nema diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ODLUKA
Usvaja se Finansijski izvještaj TP „NAPREDAK“ AD  Bijeljina za 2010. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora.--------------------------------------------------------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU DOBITI IZ 2010. GODINE
Predsjednik konstatuje da je Upravni odbor predložio donošenje odluke kojom se raspoređuje dio dobiti u iznosu od 416.965,00 KM ( četiristotinešesnaesthiljadaidevetstotina-šezdesetipet i 00/100 KM) ostvarene u 2010. godini akcionarima kao dividenda.------------------
Otvara se rasprava.Đokić Munevera traži objašnjenje zašto se kao dividenda raspoređuje samo dio dobiti u navedenom iznosu kao dividenda. Obrazloženje daje direktor Društva Tukić Milorad navodeći da je predloženo raspoređivanje samo dobiti iz redovnog poslovanja u 2010. Godini u navedenom iznosu, a dobit ostvarena prodajom poslovnih prostora će se usmjeriti u investicije i to u izgradnju objekta na lokaciji ranijeg stovarišta društva kod MUP-a radi čega je zatražena izmjena regulacionog plana tog dijela grada. Đokić Munevera dalje pita šta je sa sredstvima društva koja su ranije uložena u fondove i traži da se Skupštini podnese izvještaj o ulaganju oko 1,9 miliona maraka u fondove i o efektima tog ulaganja i da li je bilo bolje navedena sredstva oročiti kod poslovne banke. Ćurčić Slobodan , akcionar i član Upravnog odbora objašnjava da je stanje na tržištu akcija sada vrlo nestabilno, ali da je Društvo ulagalo sredstva u fondove koji su profitabilni. Fondovi su ta sredstva ulagali u akcije banaka i u fond Elektoprivrede i telekoma.To su sigurni i profitabilni fondovi i kada bude podjela dividende društvo će dobiti dividendu.---------------------------------------------------------------------------------
Jovanović Nedeljko traži odgovor na pitanje zašto su uopšte prodavani poslovni prostori, jer prodajom je prestala naplata zakupnine, a zarada bi bila veća od zakupnine nego od prodaje.
Đokić Munevera traži da se informacija o tome koji poslovni prostor je izdat kome je izdat, koje je površine i po kojoj cijeni je izdat.Predsjednik skupštine predlaže da se na jednoj od narednih sjednica podnese izvještaj o finansijskim efektima prodaje poslovnih prostora i izdavanja poslovnih prostora.-------------------------------------------------------------------------------
Đokić Munevera traži da se glasa o njenom prijedlogu da se sva dobit društva ostvarena u 2010. godini rasporedi akcionarima kao dividenda. Izričito izjavi i traži da se evidentira u zapisniku da ona nikada više neće glasati za prodaju poslovnih prostora.Akcionar i član Upravnog odbora Ćurčić Slobodan izjavi da on niti Upravni odbor nemaju ništa protiv da se cijela dobit ostvarena u 2010. godini ( i od redovnog poslovanja i od prodaje poslovnih prostora) rasporedi akcionarima kao dividenda ako je to želja malih akcionara.Blagojević radomir se izjašnjava da je takođe za raspoređivanje ukupne dobiti akcionarima kao dividende.---------------------------------
Nem aviše diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:-----------                                                                                   ODLUKA
Usvaja se Odluka o raspoređivanju dobiti iz 2010. godine.Rasporediće se ukupna dobit ostvarenana u 2010. odini, dakle iznos od 416.965,00 KM (četiristotinešesnaest-hiljadaidevetstotinašezdesetipet i 00/100 KM) ostvarena od redovnog poslovanja i dobit od 645.173,00 KM (šeststotinačetrdesetpethiljadastotinusedamdesetri i 00/100 KM) ostvarena prodajom poslovnih prostora, tj. ukupna dobit koja se raspoređuje iznosi 1.062.138,00 KM       (jedanmilionšezdesetdvijehiljadeistotinutridesetosam i 00/100 KM). Kao presjek za isplatu dividende određuje se datum: 15. juli 2011. godine.---------------------------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su protiv ove odluke glasali akcionari: Gospavić Bosa i gajić Slobodanka, da je uzdržana Rikert Milka, a da su svi ostali akcionari glasali za tu odluku. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2150350 akcija tj. 99,024 % glasova, „protiv“ 10429  akcija   tj. 0,480 % glasova i „uzdržanih 10775 akcija , tj. 0,496 % glasova.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.USVAJANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA TP „NAPREDAK AD ZA 2010. GODINU
Predsjednik konstatuje da je Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2010. godinu dostavljen akcionarima. Otvara se rasprava. Nema diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:---------------------------------------------------------------------------------------------
                 ODLUKA
Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja TP „NAPREDAK“ AD  Bijeljina za 2010. godinu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA ZA 2010. GODINU
Predsjednik konstatuje da Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2010. godinu dostavljen akcionarima.. Otvara se rasprava. Blagojević Radomir izjavlje da u izvještaju nema podataka o prodaji poslovnih prostora u 2010. Godini. Direktor Društva Tukić Milorad pojašnajava da je izvještaj Upravnog odbora u vezi sa finanijskim izvještajem iz kog su vidljivi podaci o prodaji poslovnih prostora. Dalje navodi da je Upravni odbor realizujući odluke Skupštine o prodaji poslovnih prostora donosio određene odluke u skladu sa ovlaštenjima koja mu je dala skupština u vezi prodaje poslovnih prostora a odnose se na cijene , troškove, uslove plaćanja i zamjene ugovorne strane –kupca.Nema više diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ODLUKA
Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2010. godinu.---------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA ZA 2010. GODINU I PRVO POLUGODIŠTE 2011. GODINE
Predsjednik konstatuje da Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2010. godine do 31.12.2010. godine sa izvještajem i za prvo polugodište 2011. godine dostavljen akcionarima. Otvara se rasprava. Nema diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ODLUKA
Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu i prvo polugodište 2011. godine.
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2011. GODINU
Direktor Društva izjavi da su za izbor Nezavisnog reviozora za 2011. godinu prispjele tri ponude i to:ponuda DOO „Revidere“ Bijeljina na iznos 5.000,00 KM sa uračunatim PDV, ponuda DOO „Revifin“ Bijeljina sa uračunatim PDV na iznos 4.680,00 KM i ponuda DOO „Revisio“ Bijeljina na iznos od 2.340,00 KM sa uračunatim PDV. Nema pitanja, prijedloga ni diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:--------------------------------------------------
         ODLUKA
Za Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2011. Godinu bira se DOO „REVISIO“ Bijeljina.------------------------------------------------------------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
11. DONOŠENJE ODLUKE O PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA BR. 233 U ULICI GAVRILA PRINCIPA B.B.
            Predsjednik konstatuje da je prijedlog odluke dostavljen akcionarima. Otvara se diskusija. Blagojević Radomir traži detaljnije podatke o poslovnom prostoru koji se prodaje. Direktor Društva pojašnjava da se radi o poslovnom prostoru površine 75 m2 sa podrumom površine 24 m2 čiju kupovinu je inicirao Mladen Tomić. Prodajna cijena je 4.000,00 KM/m2 za poslovni prostor i fiksna cijena za podrum je 20.000,00 KM , što sve ukupno iznosi 320.000,00 KM (tristotinedvadesethiljada i 00/100 KM).Nema više diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:-----------------------------------------------------------------------------------
                                                                       ODLUKA
            Poslovni prostor broj 223 u ulici Gavrila Principa b.b. površine 75 m2 sa podrumom površine 24 m2 prodaće se podnosiocu zahtjeva Tomić Mladenu za ukupnu cijenu od 320.000,00 KM (tristotinedvadesethiljada i 00/100 KM).----------------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su protiv ove odluke glasali: Jovanović Nedeljko, Blagojević Radomir, Đokić Munevera, Gajić Slobodanka i Marković Zorica, uzdržan nije niko, a svi ostali akcionari glasali su za ovu odluku.  Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2108887 akcija tj.97,114 % glasova, „protiv“ 62667 akcija   tj. 2,886 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.DONOŠENJE STATUTA TRGOVINSKOG PREDUZEĆA „NAPREDAK“ AD BIJELJINA, USAGLAŠENOG SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKONOM O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI
Predsjednik konstatuje da je prijedlog Statuta Trgovinskog preduzeća “NAPREDAK” AD Bijeljina usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti dostavljen akcionarima. On dodatno predlaže ad se u član 62. Prijedloga statuta dopuni pitanjima o kojima se glasa 2/3 većinom pa predlaže da se taj član dopuni stavom 2. koji glasi:Kvalifikovanom većinom Skupština odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta, o sticanju i raspolagnaju imovinom velike vrijednosti, o statusnim promjenama, o promjeni oblika i o prestanku Društva.”Otvara se rasprava. Nema više prijedloga. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje prijedlog dopune člana 62. Statuta društva. Vrši se glasanje. Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu dopunu glasali svi akcionari.-----------------------------------
Nakon toga u prijedlog Statuta koji je predložio Upravni odbor unose se usvojene izmjene tog prijedloga kako je prethodno opisano i Skupština akcionara utvrđuje sljedeći konačan tekst Statuta :-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Na osnovu člana 181, u vezi sa članom 442. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08 i 58/09) i člana 37. Statuta, Skupština akcionara TP „Napredak“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo), u postupku usklađivanja opštih akata i poslovanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na sjednici održanoj dana 23.06. 2011. godine,  d o n o s i: 
 
 
 
S  T  A  T  U  T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „NAPREDAK“ BIJELJINA                                      
I - OPŠTE ODREDBE
                                                                       Član 1.
Ovaj Statut je usaglašen sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ima značaj i sadržinu osnivačkog akta Društva, u smislu člana 442. stav 3. Zakona o privrednim društvima.
Djelatnosti Društva usklađene su sa odredbama Zakona o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS“, br. 74/10).
                                                                       Član 2.
Ovim Statutom regulišu se pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva i to:
 1. Poslovno ime i sjedište Društva,
 2. Djelatnost Društva,
 3. Oblik i odgovornost Društva,
 4. Imovina Društva,
 5. Zastupanje Društva,
 6. Osnovni kapital i akcije Društva,
 7. Broj, vrijednost, vrsta i klasa akcija Društva i prava iz akcija,
 8. Izdavanja akcija,
 9. Raspodjela dobiti i pokriće gubitaka,
10. Organi i odlučivanje u Društvu,
11. Trajanje i prestanak Društva,
12. Promjena statusa i oblika – pravne forme Društva,
13.  Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti,
14. Zaštita životne i radne sredine,
15. Status i položaj zaposlenih,
16. Druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva. 
  
II - POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA
 
 Član 3. 
Poslovno ime društva glasi: Akcionarko društvo  “Napredak“ Bijeljina.
Skraćeno poslovno ime glasi: „Napredak“ a.d. Bijeljina. Član 4.
Sjedište Društva je u Bijeljini, Ul. Svetog Save bb.
 
Član 5.
Odluku o promjeni poslovnog imena i sjedišta Društva donosi Skupština akcionara Društva.
Društvo je dužno u poslovanju koristiti poslovno ime utvrđeno ovim Statutom i registrovano kod nadležnog suda.
Društvo koristi i skraćeno ime utvrđeno ovim aktom i registrovano kod nadležnog suda, pod istim uslovima i na način pod kojima se koristi poslovno ime.
Poslovni akti Društva, namijenjeni trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica, otpremnica) sadrže sljedeće podatke: poslovno ime i pravnu formu Društva, sjedište, registar u koji je registrovano i broj registracije Društva, poslovno ime i sjedište banke kod koje ima račun, broj računa, kao i poreski identifikacioni broj, podatke o osnovnom kapitalu Društva (upisanom i uplaćenom), brojeve telefona i fax uređaja, e-mail adresu i www adresu.
 
III - ORGANIZACIONI DIJELOVI DRUŠTVA
 
Član 6. 
Društvo može formirati jednu ili više poslovnih jedinica.
Poslovna jedinica, kao organizacioni dio Društva,nema svojstvo pravnog lica.
Poslovna jedinica ima mjesto poslovanja i lice ovlašteno za zastupanje.
Poslovna jedinica obavlja poslove sa trećim licima u ime i za račun Društva.
Poslovna jedinica se registruje u skladu sa zakonom  kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata.
Odluku o osnivanju poslovne jedinice donosi Upravni odbor Društva.
 
 
IV - PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA
 
Član 7.
Društvo ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika i sadrži poslovno ime i sjedište Društva, na srpskom jeziku ćiriličnog ili latiničnog pisma, kao i redni broj koji označava korisnika pečata.
Štambilj je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime, sjedište Društva i tekst koji bliže označava namjenu štambilja.
Veličina i broj pečata i štambilja, način upotrebe, čuvanje i rashodovanje, utvrđuje se odlukom direktora Društva.
 
Član 8. 
Društvo ima zaštitni znak i logotip poslovnog imena (firme). 
Društvo može utvrđivati i posebna imena i oznake robne marke za određene proizvode.
 
Član 9.
Odluku o usvajanju zaštitnog znaka, logotipa, posebnog imena i znaka robne marke donosi Upravni odbor Društva, uvažavajući osnovnu ideju poslovnog koncepta Društva i opšte važeće standarde grafičkog dizajna.
  
V -  DJELATNOST DRUŠTVA
 
Član 10. 
Društvo u unutrašnjem prometu obavlja sljedeće djelatnosti:
 
10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
11.01 Destilovanje, prečišćavanje i miješanje alkoholnih pića
11.02 Proizvodnja vina od grožđa
13.30 Dovršavanje tekstila
41.10 Organizacija izvođenja projekata za zgrade
42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13 Izgradnja mostova i tunela
42.21 Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove
42.22 Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
42.91 Izgradnja hidrograđevinskih objekata
42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d. n.
45.11 Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
45.40 Trgovina, održavanje i popravka motocikala, dijelova i pribora za motocikle
46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama,
           tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim
46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom
46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, opremom za industriju, brodovima i
           avionima
46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom od metala    
          i gvožđa
46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i proizvodima od
           kože
46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom
46.18 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe
           ostalih proizvoda
46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za
           životinje
46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama (rastinjem)
46.23 Trgovina na veliko živim životinjama
46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i
           mastima
46.34 Trgovina na veliko pićima
46.35 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera
46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom obuhvatajući ribe, ljuskare i mekušce
46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.41 Trgovina na veliko tekstilom
46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44 Trgovina na veliko porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu
46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
46.51 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom
46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim dijelovima i opremom
46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
46.64 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivanje i 
           pletenje
46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije
46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uređajima i
           opremom za vodovod i grijanje
46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77 Trgovina na veliko otpadom i ostacima  
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko  
47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim 
           proizvodima, pićima i duvanskim proizvodima
47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim 
           prodavnicama
47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim 
           prodavnicama
47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od 
           šećera u specijalizovanim prodavnicama
47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim 
           prodavnicama
47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
47.41 Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u 
           specijalizovanim prodavnicama
47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim 
           prodavnicama
47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim 
           prodavnicama
47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u 
           specijalizovanim prodavnicama
47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim  
          prodavnicama
47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
47.62 Trgovina na malo novinama, papirom i pisaćim priborom u specijalizovanim 
          prodavnicama
47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i robom od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima u specijalizovanim 
           prodavnicama
47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim 
           ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama
47.79 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama
47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i 
          pijacama
47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
47.91 Trgovina na malo preko pošte ili Interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
49.41 Drumski prevoz robe
49.42 Usluge preseljenja
52.10 Skladištenje robe
68.10 Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u  
           zakup (lizing)
95.12 Popravka komunikacione opreme
95.21 Popravka elektronskih uređaja za široku potrošnju
95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i opreme za kuću i baštu
95.23 Popravka obuće i proizvoda od kože
95.29 Popravka ostalih predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo.
Društvo će u spoljnotrgovinskom prometu obavljati sve djelatnosti registrovane za unutrašnji promet.
O promjeni, dopuni ili prestanku obavljanja registrovanih djelatnosti odlučuje Upravni odbor Društva.
 
VI - PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI DRUŠTVA I AKCIONARA
 
Član 11. 
Društvo posluje kao otvoreno akcionarsko društvo sa sredstvima u svojini Društva i sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom.
Osnivači i druga lica koja sticanjem akcija stupe u društvo su akcionari Društva.
 
Član 12. 
Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.
Akcionari društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog ulogau imovinu Društva, u skladu sa Zakonom.
 
 
VII - OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, NOMINALNA VRIJEDNOST, 
         VRSTE I KLASE IZDATIH AKCIJA
 
Član 13. 
Osnovni kapital Društva iznosi 2.501.665,00 KM i raspoređen je na 2.501.665 akcija, klase A, nominalne vrijednosti 1 akcija = 1 KM.
 
Član 14. 
Sve akcije su obične (redovne), iste klase, istih prava i glase na ime. 
 
Član 15. 
Svaka obična akcija Društva, daje akcionaru ista prava, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, koja uključuju naročito:
1.    pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama  
       Društva,
2.    pravo učešća u radu Skupštine Društva,
3.    pravo glasa u Skupštini Društvatako da jedna akcija uvijek daje pravo    
       na jedan glas,
4.    pravo na isplatu dividende,
5.    pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a 
       nakon isplate povjerilaca,
6.    pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica,
7.    pravo raspolaganja običnim akcijama u skladu sa Zakonom.
 
Član 16. 
Prava iz tačke 4, 5. i 6. prethodnog člana mogu se prenositi ugovorom sa akcionara na treća lica.
Akcionar ima pravo otuđiti akcije prodajom, poklonom ili po drugom osnovu prenijeti trećem licu, u skladu sa odredbama važećih zakona i ovog Statuta.
 
Član 17. 
Obične (redovne) akcije Društva ne mogu se pretvoriti u povlašćene akcije ili druge hartije od vrijednosti.
 
     Član 18. 
Društvo upisuje izdate akcije i identitet akcionara u Knjigu akcionara Društva u pisanoj ili elektronskoj formi, koja obavezno sadrži: puno ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sjedište, jedinstveni matični broj građana ili poreski identifikacioni broj svakog akcionara i suvlasnika akcija, zastupnika akcija ili drugih hartija od vrijednosti, broj bankovnog računa akcionara, iznos ugovorenih i uplaćenih uloga svakog akcionara, dodatne uloge, zaloge akcija, prenos akcija uključujući i ime prenosioca i sticaoca, kao i promjene ovih podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.
Knjiga akcionara iz stava 1. ovog člana vodi se kao elektronski zapis u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske, sa kojim Društvo zaključuje ugovor. 
 
Član 19. 
Generalni direktor Društva odgovoran je za ispravan i blagovremen upis akcija Društva, kao i za vođenje knjige akcionara i za njenu tačnost.
 
Član 20. 
U odnosu prema Društvu i trećim licima, akcionarom se smatra lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.
 
                                                          Član 21.
Pravo glasa se ostvaruje tako što svaka izdata obična akcija daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.
 
                                                          Član 22.
Pravo na dividendu akcionar ostvaruje na osnovu odluke Skupštine akcionara o raspodjeli dobiti za dividende.
Odlukom Skupštine akcionara može se odrediti i dan utvrđivanja dividende, odnosno dan na koji se sačinjava lista akcionara koji imaju pravo na dividendu, a prema izvodu iz Centralnog registra.
U slučaju da je promet nastao na dan iz stava 2. ovog člana, pravo na dividendu ima lice koje je na taj dan steklo akcije.
Dividenda se isplaćuje u gotovom novcu ili akcijama u skladu sa zakonom.
Dividenda se isplaćuje na dan utvrđen odlukom o isplati dividende ili odlukom Upravnog odbora.
 
                                                     Član 23.
Akcionari, imaoci običnih akcija, imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija, u skladu sa Zakonom i ovim aktom.
Društvo može sticati sopstvene akcije, tj. akcije koje Društvo stiče od svojih akcionara, direktno ili indirektno: ako je sticanje akcija neophodno da bi se spriječila znatna šteta za Društvo, ako akcije treba da ponude za otkup zaposlenima u Društvu ili povezanim Društvima, ako je sticanje akcija besplatno, na osnovu pravnog sljedbeništva.
Društvo može steći svoje povlašćene akcije kao sopstvene akcije, djelimično ili u cjelosti.
Društvo može steći samo dio običnih akcija kao sopstvene akcije.
Odluku o sticanju sopstvenih akcija, donosi Skupština akcionara.
 
                                                         Član 24.
Ako Društvo stekne sopstvene akcije, može ih ponovo prenijeti drugim licima, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.
Sopstvene akcije koje Društvo stekne do iznosa 10% osnovnog kapitala, dužno je da proda (otuđi) u roku od jedne godine od dana sticanja, a akcije koje stekne u skladu sa Zakonom, preko iznosa od 10% osnovnog kapitala, dužno je da proda u roku od tri godine od dana sticanja.
Ako sopstvene akcije ne otuđi u skladu sa ovim članom, Društvo je obavezno da ih povuče i poništi odlukom Upravnog odbora, po postupku utvrđenim Zakonom.
 
VIII - REZERVE DRUŠTVA
 
Član 25. 
Rezerve Društva čine zakonske rezerve, rezerve kapitala i druge rezerve.
 
Član 26. 
Zakonske rezerve Društvaiznose 5% dobiti tekuće godine, umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10% osnovnog kapitala.
Zakonske rezerve će se koristiti za pokriće gubitka, a ako pređu iznos utvrđen u stavu 1. ovog člana, mogu se koristiti i za povećanje osnovnog kapitala.
  
Član 27. 
Rezerve kapitala Društva čine :
-         dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju akcije koji prelazi nominalni iznos akcija,
-         iznos za koji je pojednostavljeno smanjen osnovni kapital da bi se sredstva unijela u 
-         rezerve kapitala,
-         sredstva dobijena poništenjem vlastitih akcija ili pripajanjem zavisnih društava, kao 
-         i druga sredstva izdvojena u skladu sa Zakonom.
 
Član 28. 
Rezerve kapitala mogu se koristiti za :
     -    pokriće gubitka i
-         povećanje osnovnog kapitala samo pod uslovom da zajedno sa zakonskim 
     rezervama čine veći iznos od iznosa utvrđenog članom 26. stav 1. Statuta.
 
Član 29. 
Društvo može formirati i druge rezerve odlukom Skupštine akcionara, pri čemu se određuju izvori sredstava i namjena formiranih rezervi.
  
IX - POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA
 
Član 30.
Osnovni kapital Društva povećava se novom emisijom akcija, o čemu odluku donosi Skupština akcionara.
 
                                                          Član 31.
Osnovni kapital Društva može se povećati:
- novim ulozima;
- pretvaranjem zamjenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava 
 imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje);
- iz sredstava Društva.
Pri provećanju osnovnog kapitala Društva, vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrijednost postojećih akcija.
 
                                                         Član 32.
Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine akcionara, osim u slučaju odobrenog kapitala, kada takvu odluku donosi Upravni odbor, u skladu sa članom 200. stav 4. do 6. Zakona o privrednim društvima.
Istovremeno sa odlukom o povećanju osnovnog kapitala Društva, vrše se odgovarajuće izmjene Statuta.
 
 
Član 33.
Osnovni kapital Društva povećava se novim ulozima koji mogu biti samo novčani u skladu sa odlukom o povećanju kapitala.
                                                                                                              
 Član 34.
 Odlukom o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima, utvrđuje se:
- iznos povećanja (broj i vrsta akcija koje se emituju i prava iz tih akcija),
- vrijeme uplate, odnosno unošenje uloga u Društvo,
- vrsta emisije (zatvorena ili otvorena),
- pravo prečeg upisa od strane postojećih akcionara, odnosno ograničenje ili        ukidanje tog prava, i
- druga pitanja u skladu sa Zakonom.                                               
 
Član 35.
Pored običnih akcija, Društvo može izdavati i prioritetne (povlaštene) akcije, koje ne sadrže pravo na upravljanje, ali daju prvenstvo u naplati dividende.
Odluku o izdavanju prioritetnih akcija donosi Skupština akcionara, u skladu sa zakonom.
Društvo može emitovati i druge hartije od vrijednosti, uključujući i zamjenljive obveznice i varante, u skladu sa Zakonom.
Skupština akcionara Društva pri donošenju Odluke o emisiji zamjenljivih obveznica i varanata, može istovremeno donijeti odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala, u skladu sa Zakonom.
                                                   
Član 36.
Skupština Društva može odlučiti da se osnovni kapital Društva poveća pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.
Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana ne može se donijeti ako Društvo ima nepokriveni gubitak.
Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana se upisuje u registar u roku od tri mjeseca od dana donošenja, u protivnom je ništava.
Odluka iz stava 1. ovog člana zasniva se na posljednjim finasijskim izvještajima prethodne poslovne godine, ako su potvrđeni od nezavisnog revizora i usvojeni najviše devedeset dana prije podnošenja prijave za upis povećanja.
U pogledu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava Društva, na sve što nije navedeno u ovom Statutu, primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.
 
                                               Član 37.
Osnovni kapital može se smanjiti u:
- redovnom postupku
- pojednostavljenom postupku, i
- postupku smanjenja, radi pretvaranja u rezerve.
 
                                              
Član 38.
Osnovni kapital Društva smanjuje se odlukom Skupštine akcionara Društva.
Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Društva utvrđuje se: obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.
Istovremeno sa donošenjem odluke o smanjenju osnovnog kapitala, vrše se odgovarajuće izmjene Statuta.
                                               
Član 39.
Smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku vrši se:
- poništenjem stečenih sopstvenih akcija i povlačenjem i poništenjem akcija u     
 posjedu akcionara,
- smanjenjem nominalne vrijednosti akcija, ali ne ispod zakonom utvrđenog 
   minimuma, i
- isplatom uplaćenog iznosa akcionarima za akcije koje nisu u potpunosti     uplaćene i 
   neizdavanjem tih akcija.
 
                                               Član 40.
Skupština Društva može donijetu odluku o smanjenju osnovnog kapitala na pojednostavljen način, radi pokrića gubitaka, ako Društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i pod uslovom da ima zakonske rezrerve, utvrđene Zakonom o privrednim društvima.
U odluci o smanjenju osnovnog kapitala iz stava 1. ovog člana, navodi se da se kapital smanjuje sa tim ciljem.
Odluka o smanjenju osnovnog kapitala, donosi se istovremeno sa odlukom o usvajanju finansijskih izvještaja.
  
                                              
X - ORGANI I UPRAVLJANJE DRUŠTVOM, ZASTUPANJE DRUŠTVA
 
Član 41.
Organi Društva su :
1. Skupština akcionara,
2. Upravni odbor,
3. Generalni direktor,
4. Izvršni odbor.
 
XI - SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA
 
                                                      Član 42. 
Skupštinu akcionara Društva čine svi akcionari.
                                                  
                                                      Član 43.
Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima :
 
-           pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara,
-           pravo glasa, tako što svaka akcija daje pravo na jedan glas,
-           pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem  
            iz dnevnog reda,
-               pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa 
            zakonom.
 
Prava iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine akcionara Društva.
Izvještaj Centralnog registra iz stava 2. ovog člana mora biti dostupan u sjedištu Društva svim akcionarima sa pravom glasa, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.
 
Član 44. 
Skupštini akcionara Društva, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu članovi Upravnog odbora, Generalni direktor i nezavisni revizor.
 
Član 45. 
Skupština akcionara Društvasaziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja finansijskih izvještaja nadležnom organu za svaku poslovnu godinu, a najkasnije šest mjeseci poslije završetka poslovne godine.  
Član 46. 
Godišnja skupština održava se na dan i u vrijeme koje utvrdi Upravni odbor svojom odlukom, u pravilu u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu koje odlukom utvrdi Upravni odbor Društva.
Neodržavanje Skupštine akcionara Društva u vrijeme iz stava 1. ovog člana ne utiče na valjanost drugih aktivnosti Društva.
 
Član 47. 
Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara na zahtjev:
 
-           1/3 članova Upravnog odbora,
-           likvidatora društva, ako je Društvo u likvidaciji,
-           vlasnika najmanje 10% akcija o pitanju predloženom za vanrednu  
            Skupštinu.
 
Član 48. 
Zahtjev za održavanje vanredne Skupštine podnosi se Upravnom odboru Društva, koji je dužan da se o njemu izjasni u roku od 7 dana.
 
 
Član 49. 
Poziv za održavanje Skupštine akcionara - obavještenje  Društvo objavljuje na Internet stranici Društva i u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske,  i to : 
- za godišnju Skupštinu najkasnije 30 a najranije 60 dana prije održavanja 
    Skupštine,
- za vanrednu Skupštinu najkasnije 15 a najranije 30 dana prije održavanja 
    Skupštine.
 Član 50. 
Poziv za održavanje Skupštine akcionara Društva obavezno sadrži :  
-   vrijeme i mjesto održavanja,
-   opis razloga sazivanja vanredne Skupštine,
-   dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtijevaju sazivanje
    vanredne Skupštine.
 
Član 51. 
Na sjednici Skupštine akcionara Društva može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa Zakonom i Statutom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
 
Član 52. 
Radom Skupštine akcionara Društva predsjedava predsjednik Skupštine.
Predsjednika Skupštine akcionara Društvabira Skupština nadpolovičnom većinom glasova prisutnih akcionara, na mandatni period od dvije godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Ako Skupština nije zadovoljna radom predsjednika, može ga razriješiti i izabrati novog, na prijedlog Upravnog odbora ili akcionara, ako je ovo pitanje uvršteno u dnevni red.
 
Član 53. 
Skupština akcionara Društva donosi Poslovnik o radu na prijedlog predsjednika Skupštine.
Poslovnikom o radu Skupština bliže uređuje rad i funkcionisanje Skupštineakcionara Društva, u skladu sa Zakonom i Statutom.
 
Član 54.
Akcionar može da glasa lično, pismenim putem ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom.
 
Član 55. 
Akcionar može dati punomoć određenom licu za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva, sa ili bez uputstva, u pisanoj ili elektronskoj formi, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju posjedovanih akcija.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva.
Punomoć se može opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja u pisanoj ili elektronskoj formi dostavljanjem Društvu i  punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara Društva.
 
Član 56. 
Generalni direktor i članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona.
                                                                       Član 57. 
Predsjednik Skupštine akcionara Društva imenuje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara i komisiju za glasanje.
 
Član 58. 
Skupština akcionara Društva odlučuje o :
 
-         donošenju Statuta (kao osnivačkog akta), kao i njegovim izmjenama i dopunama,
-         donošenju Poslovnika o radu,
-         statusnim promjenama, promjeni pravne forme Društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa Zakonom,
-         podjeli društva, spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugim društvima, kao i pripajanju drugih društava, ako to ovlaštenje ovim Statutom i zakonom nije dato Upravnom odboru,
-         usvajanju finansijskih izvještaja, kao i  izvještaja Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
-         raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
-         politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora,
-         izboru i razrješenju članova Upravnog odbora Društva,
-         izboru i razrješenju nezavisnog revizora,
-         pitanjima podnesenim Skupštini društva od strane Upravnog odbora,
-         izdacima po osnovu nagrađivanja Generalnog direktora ili članova Upravnog odbora putem izdavanja akcija i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
-         prestanku Društva,
-         drugim pitanjima navedenim u Zakonu i Statutu.
 
Odluke donesene na Skupštini akcionara Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka.
 
Član 59. 
Godišnji finansijski izvještaji i izvještaji o poslovanju Društva sačinjavaju se i podnose u skladu sa odredbama člana 282. Zakona. 
 
 
 
 
Član 60. 
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija (obična većina), uključujući i glasove akcionara koji su glasali pisanim putem.
Ako je sjednica Skupštine akcionara Društva odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovljena sjednica Skupštine).
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštinečini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Ako i na ponovljenoj sjednici ne bude kvoruma ili se ista ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica u skladu sa Zakonom i Statutom.
                                                                       Član 61. 
Ako na sjednici Skupštine postoji kvorum, odluke se donose običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika, uključujući i glasove prispjele pisanim putem.
Član 62.
Kada je Zakonom propisana kvalifikovana većina za donošenje odluke o određenom pitanju, ta većina predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, uključujući i glasove prispjele pisanim putem.
Kvalifikovanom većinom Skupština odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta, o sticanju i raspolagnaju imovinom velike vrijednosti, o statusnim promjenama, o promjeni oblika i o prestanku Društva.
  
Član 63.
Glasanje na Skupštini akcionara vrši se putem glasačkih listića kada se glasa o izboru ili razrješenju članova Upravnog odbora, nezavisnog revizora i likvidacionog upravnika, kao i usvajanju finansijskih izvještaja, izvještaja o poslovanju i sistemu nagrađivanja Generalnog direktora ili članova Upravnog odbora Društva.  
Bliže odredbe o  glasanju i sadržaju i izgledu glasačkog listića utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine akcionara Društva.
O ostalim pitanjima prisutni akcionari glasaju dizanjem ruke ili na drugi način, ako Skupština o tome donese odluku.
 
Član 64. 
Svaka odluka Skupštine akcionara Društva unosi se u zapisnik.
Bliže odredbe o sadržaju i formi zapisnika urediće se Poslovnikom o radu Skupštine akcionara Društva.
U slučajevima predviđenim zakonom, Društvo će obezbijediti prisustvo notara sjednicama Skupštine. 
 
Član 65. 
Pobijanje odluka Skupštine akcionara Društva može se vršiti isključivo na osnovu odredaba o pobijanju koje su utvrđene Zakonom.
  
XII - UPRAVNI ODBOR
 
Član 66. 
Upravni odbor Društva bira i opoziva Skupština akcionara Društva, na prijedlog postojećeg Upravnog odbora, kandidacione komisije ako je formirana ili akcionara.
 
Član 67. 
Upravni odbor Društva broji 3 člana.
 
 
Član 68. 
Članovi Upravnog odbora biraju se na mandatni period od četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Članovi Upravnog odbora mogu biti birani i opozvani na svakoj Godišnjoj skupštini akcionara Društva, kao i na vanrednoj Skupštini koja je radi toga sazvana.
 
Član 69.
Prisutni akcionari mogu glasati za predloženu listu ili pojedinačno za svakog predloženog kandidata.
Lista za koju se glasa ne može imati više od 3 kandidata, a ako se glasa pojedinačno, izabrana su tri kandidata koji dobiju najviše glasova prisutnih akcionara.
Glasanje se vrtši putem glasačkih listića koje priprema komisija za glasanje.
 
Član 70.
Upražnjeno mjesto u Upravnom odboru popunjava se kooptiranjem na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.
   
Član 71.  
Upravni odbor bira predsjednika između svojih članova, običnom većinom svih članova.
Upravni odbor može da razriješi postojećeg i izabere novog predsjednika Upravnog odbora u bilo koje vrijeme.
   
Član 72. 
Prvu konstitutivnu sjednicu novoizabranog Upravnog odbora zakazuje i vodi, do izbora predsjednika, najstariji član novoizabranog Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora Društva saziva i predsjedava sjednicama odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa održanih sjednica.
Sjednica Upravnog odbora može se održati i korištenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme koja obezbjeđuje da svi učesnici mogu da komuniciraju.
Upravni odbor može donositi odluke i bez sjednice, ako je većina članova Upravnog odbora saglasna sa tim i izjasni se o prijedlogu odluke telefonom, elektronskim putem ili na drugi način, a nijedan član ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi.
 
Član 73. 
Upravni odbor Društva odlučuje o pitanjima koja se odnose na :
 
-         upravljanje razvojem Društva i strategijom i nadziranje rada Generalnog direktora, izvršnih direktora i administracije Društva,
-         utvrđivanje i odobravanje poslovnog plana Društva,
-         sazivanje sjednice Skupštine akcionara Društva i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
-         utvrđivanje prijedloga odluka Skupštineakcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
-         davanje i opozivanje prokure,
-         izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog Zakonom i Statutom,
-         izdavanje drugih hartija od vrijednosti u okviru limita utvrđenih Zakonom i Statutom,
-         izbor i opoziv predsjednika Upravnog odbora Društva,
-         izbor i razrješenje Generalnog direktora i izvršnih direktora, odobravanje ugovora koje društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade,
-         davanje prijedloga o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
-         donošenje akata koji nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine akcionara Društva,
-         pripremu godišnjih izvještaja i razmatranje i usvajanje periodičnih izvještaja,
-         pripremu prijedloga finansijskih izvještaja, izvještaja Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
-         trajnu poslovnu saradnju i povezivanje sa drugim društvima,
-         investiranje u Društvu u skladu sa Zakonom,
-         predlaže sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti u skladu sa Zakonom,
-         vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa Zakonom,
-         izmjene Statuta kao osnivačkog akta u skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima ili po zaključku registacionog suda,
-         donošenje pisanog kodeksa ponašanja ili prihvatanje standarda korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, ako ocijeni da je to u interesu Društva,
-         donošenje Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva,
-         druga pitanja koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine akcionara Društva, u skladu sa Zakonom i Statutom.
  
Član 74.
Ako Društvo ima akcije ili udjele u drugim društvima, Upravni odbor određuje lica koja zastupaju Društvo u skupštinama drugih društava.
 
Član 75. 
Način rada i odlučivanja Upravnog odbora bliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog odbora Društva.
  
XIII -  IZVRŠNI ODBOR
 
                                                        Član 76. 
Društvo ima Izvršni odbor koga bira Upravni odbor društva.
Članovi Izvršnog odbora u smislu Zakona i Statuta su izvršni direktori.
 
Član 77. 
Članovi Izvršnog odbora biraju se iz reda lica koja su članovi Upravnog odbora ili drugih lica, s tim da članovi ovog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora. 
 
Član 78. 
Upravni odbor Društva će posebnom odlukom utvrditi funkcije, ovlašćenja, dužnosti, odgovornosti i nazive za članove Izvršnog odbora, uslove koje treba da ispunjavaju kandidati za članove Izvršnog odbora, kao i postupke za sazivanje i održavanje sjednica Izvršnog odbora i donošenje odluka.
  
XIV - GENERALNI DIREKTOR
 
Član 79. 
Društvo ima Generalnog direktora koga imenuje Upravni odbor Društva.
Generalni direktor se imenuje na mandatni period od četiri godineuz mogućnost ponovnog izbora.    
 
Član 80. 
Generalni direktor Društva je predsjednik Izvršnog odbora Društva
 
Član 81. 
Generalni direktor Društva saziva sjednice Izvršnog odbora i predsjedava njima, organizuje rad Izvršnog odbora i stara se o provođenju odluka i zaključaka Izvršnog odbora, te o vođenju zapisnika sa tih sjednica.
 
Član 82. 
Generalni direktor zastupa Društvo bez ograničenja nakon upisa u sudski registar, bez posebne punomoći.
 
Član 83.
Društvo mogu zastupati i drugi članovi Upravnog odbora, odnosno Izvršnog odbora, ako Upravni odbor o tome donese odluku i ako se to ovlaštenje upiše u sudski registar.
 
Član 84.
Generalni direktor i izvršni direktori za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru. 
 
XV - NEZAVISNA REVIZIJA
 
                                                        Član 85. 
Društvo ima nezavisnog revizora čiji su položaj i ovlašćenja utvrđena zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.
Nezavisni revizor Društva bira se na redovnoj Godišnjoj skupštini akcionara Društva tekuće godine za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu.
Međusobni odnosi Društva i nezavisnog revizora regulišu se posebnim ugovorom.
   
XVI - AKTI I DOKUMENTA DRUŠTVA
  
Član 86. 
Društvo ima Statut koji ima značaj i sadržinu osnivačkog akta, Rješenje o registraciji, pravilnike, poslovnike i ostala interna dokumenta u skladu sa Zakonom.
Čuvanje i postupanje sa aktima i dokumentima Društvo će vršiti u skladu sa Zakonom.
  
XVII - RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA DRUŠTVA
 
Član 87. 
Rezultati poslovanja Društva se utvrđuju godišnjim obračunom za svaku poslovnu godinu.
 Ako je Društvo ostvarilo dobit, ista se raspoređuje sljedećim redom:
 
a/ za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
b/ za zakonske rezerve,
c/ za dividendu u skladu sa Zakonom i Statutom,
d/ za ostale rezerve.
 
Član 88. 
Akcionar ima pravo na udio u godišnjoj dobiti koju Skupština svojom odlukom odredi za diobu (dividenda) na osnovu revidiranih finansijskih izvještaja za prethodnu godinu.
Dividende se mogu plaćati u novcu i akcijama Društva.
Isplata dividende iz prethodnog stava ne može se vršiti ako su na dan zaključenja poslednje finansijske godine neto sredstva manja od osnovnog kapitala i rezervi ili bi bila manja nakon takve podjele, osim u slučajevima smanjenja osnovnog kapitala.
Visina sredstava za isplatu dividende ne može preći iznos iskazane dobiti u posljednjoj finansijskoj godini, zajedno sa dobiti koja je prenesena i iznosom povučenim iz rezervi u ove svrhe, umanjen za prenesene gubitke i određene rezerve u skladu sa zakonom i Statutom.
Skupština može odlučiti da se dividenda isplaćuje i tokom poslovne godine        (međudividenda ili privremena dividenda).
Privremena dividenda može se isplatiti samo ako se na osnovu polugodišnjeg revidiranog obračuna utvrdi da ima dovoljno sredstava za isplatu.
Dobit se dijeli srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija, a za akcije koje nisu uplaćene u cijelosti, dobit se dijeli srazmjerno izvršenoj uplati, prema vremenu uplata izvršenih u toku poslovne godine.
Skupština može odlučiti da se dobit ne dijeli ili da se akcionarima isplati samo njen određeni dio, a cijela ostvarena dobit, odnosno njen preostali dio, da se usmjeri u zakonske ili druge rezerve.
Skupština Društva može ovlastiti Upravni odbor da donese odluku o odobrenju dividende i privremene dividende, kada su ispunjeni svi uslovi utvrđeni ovim Statutom i zakonom. 
 
Član 89.
Ukoliko Društvo iskaže gubitak na kraju poslovne godine, isti se može pokrivati iz rezervi Društva, a ako rezerve nisu dovoljne, koristi se osnovni kapital Društva u skladu sa Zakonom.
Ako u poslovanju Društva nastanu gubici, Upravni odbor je dužan da u okviru svoje nadležnosti preduzme odgovarajuće mjere za otklanjanje uzroka, odnosno pokrivanje gubitaka.
U slučaju iznosa gubitka Društva od najmanje polovine osnovnog kapitala, Upravni odbor Društva, odnosno njegovi članovi, kao i svaki od akcionara može sazvati Skupštinu akcionara u roku od 10 dana od dana saznanja za nastali gubitak, sa ciljem da se preduzmu određene mjere i donesu odgovarajuće odluke.
Akcionari snose posledice ostvarenih gubitaka Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Odluku o pokriću gubitka donosi Skupština Društva.
 
XVIII - ZASTUPANJE, PREDSTAVLJANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA
 
Član 90. 
Društvo zastupa i predstavlja generalni direktor Društva bez ograničenja.
Ovlašćenja generalnog direktora upisuju se u sudski registar.
U slučaju spriječenosti obavljanja poslova do mjesec dana, tekuće operativne poslove Generalnog direktora obavlja član Izvršnog odbora koga on ovlasti.
U slučaju spriječenosti obavljanja poslova više od mjesec dana, Upravni odbor određuje lice koje će ga zamjenjivati u slučaju spriječenosti.
 
Član 91. 
Društvo, pored generalnog direktora, mogu zastupati članovi Upravnog ili Izvršnog odbora koji su upisani u sudski registar ili za to imaju pismeno ovlaštenje Generalnog direktora.
 
Član 92. 
Upravni odbor može dati prokuru jednom ili više lica, u skladu sa Zakonom.
Prokura koja nije upisana u sudski registar ne proizvodi pravno dejstvo.
 
 Član 93. 
Društvo se potpisuje tako što lica ovlašćena za zastupanje Društva uz poslovno ime Društva dodaju svoju funkciju, ime i prezime i svojeručni potpis.
Lica ovlašćena za zastupanje obavezno dostavljaju svoje ovjerene potpise registarskom sudu.
Lica ovlašćena za raspolaganje novčanim sredstvima obavezna su svoje ovjerene potpise dostaviti bankama i drugim organizacijama i institucijama koje vrše transakcije platnog prometa.
 
XIX - PROMJENE STATUSA I OBLIKA DRUŠTVA
 
Član 94.
Reorganizaciju Društva, koja obuhvata statusne promjene i promjenu pravne forme, kao i povezivanje sa drugim pravnim licima i dobrovoljnu likvidaciju, Društvo će vršiti isključivo u skladu sa Zakonom.
 
Član 95.
Statusna promjena Društva može biti spajanje, podjela i odvajanje.
Spajanje Društva sa drugim privrednim društvom može se izvršiti pripajanjem ili osnivanjem novog društva.
Podjela Društva se može izvršiti uz pripajanje, uz osnivanje ili kombinovanim metodom, pri čemu Društvo prestaje da postoji bez likvidacije.
Odvajanje je statusna promjena kojom Društvo može jedan ili više dijelova svoje imovine i srazmjeran dio obaveza pripojiti drugom društvu, tim dijelom imovine osnovati novo društvo ili kombinovati ova dva metoda.
 
Član 96.
Spajanje Društva uz pripajanje može se izvršiti u redovnom i pojednostavljenom postupku.
Odluku o spajanju uz pripajanje u redovnom postupku donosi Skupština Društva, pri čemu se povećava akcionarski kapital Društva za iznos emitovanih akcija i vrše se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.
Odluku o spajanju uz pripajanje u pojednostavljenom postupku donosi Upravni odbor Društva kada se Društvu pripaja zavisno društvo u kome Društvo ima najmanje 90% akcija sa pravom glasa.
 
 
 
 
Član 97.
Podjela Društva i odvajanje dijela imovine u cilju pripajanja ili osnivanja, vrši se u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima i zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.
 
Član 98.
Društvo može samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima osnovati zavisno društvo ili pribaviti akcije/udjele drugog društva na način propisan zakonom.
Društvo se može sa drugim društvima povezivati ugovorima kojim regulišu međusobne odnose, u skladu sa zakonom.
Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva donosi Skupština akcionara kvalifikovanom većinom u skladu sa zakonom.
 
XX - STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE 
          VRIJEDNOSTI
 
Član 99. 
Sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti odnosi se na prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od Društva imovine čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30%  knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja.
Odluku o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti donosi Skupština akcionara, u skladu sa Zakonom.
 
XXI - POSLOVNA TAJNA
 
                                                      Član 100.
Poslovnom tajnom smatraju se podaci, informacije, isprave, akta i dokumenta  o poslovanju čije bi saopštavanje neovlašćenim licima bilo protivno poslovnim i drugim interesima Društva ili bi štetilo ili moglo štetiti poslovnom ugledu Društva.
Upravni odbor Društva svojom odlukom ili drugim aktom utvrđuje koji se podaci, informacije, isprave, akta i dokumenta smatraju poslovnom tajnom i
način zaštite njihove tajnosti, kao i sankcije u slučaju povrede odredaba o zaštiti tajnosti.
                                                     Član 101. 
Poslovna tajna ne mogu biti informacije za koje je  Zakonom utvrđena obaveza objavljivanja i koje su u vezi sa povredama zakona, dobre poslovne prakse, principa poslovnog morala i sumnje na postojanje korupcije.
 
XXII - INFORMISANJE, OBJAVLJIVANJE I ZASTARJELOST
 
                                                   
 
 
Član 102. 
Pravo na informisanje i uvid zaposlenih i akcionara, objavljivanje informacija, zabranu izbora, rješavanje sporova i zastarjelost, Društvo će obezbijediti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona.
 
XXIII - ZABRANA KONKURENCIJE
 
                                                   Član 103. 
Kontrolni akcionari, zastupnici Društva, članovi Upravnog i Izvršnog odbora, i lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima Društva, ne mogu direktno ili indirektno (preko povezanih lica) biti angažovani u drugom privrednom društvu konkurentske djelatnosti, osim ako za to dobiju posebno odobrenje u skladu sa Zakonom.
 
Zabrana iz stava 1. ovog člana posebno podrazumijeva:
 
-           zaposlenje,
-           svojstvo preduzetnika,
-           svojsto ortaka ili komplementara,
-           svojstvo kontrolnog člana ili akcionara,
-           svojstvo člana organa društva u smislu odredaba Zakona,
-           zastupnika društva,
-           likvidacionog upravnika društva,
-           lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima      
             privrednog društva.
 Zabrana iz stava 1. i 2. ovog člana  važi godinu dana nakon prestanka svojstava iz stava 1. ovog člana.
 
XXIV – ZAŠTITA ŽIVOTNE I RADNE SREDINE
 
Član 104.
Društvo će u svom poslovanju voditi računa o zaštiti životne i radne sredine. Zaštitu na radu Društvo će regulisati posebnim opštim aktom u skladu sa zakonom.
 
XXV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 105. 
U smislu člana 442. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ovaj Statut u odnosu na Društvo ima značaj i sadržinu osnivačkog akta Društva, koji se notarski potvrđuje.
 
Član 106. 
Na sva pitanja koja nisu posebno i izričito regulisana ovim Statutom primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih zakona.
  
Član 107. 
Statut Društva donosi Skupština akcionara kvalifikovanom većinom.
Izmjene i dopune ovog Statuta vrši Skupština akcionara Društva u skladu sa Zakonom, osim u slučajevima kada je to ovlaštenje Zakonom i ovim Statutom dato Upravnom odboru Društva.
 Član 108. 
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva, broj: 360/05 od 14.10.2005. godine, sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                    P R E D S J E D N I K
                                                                SKUPŠTINE AKCIONARA
                                                                                                                      
                                                           Mirković Mile___________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
               Nema  više diskusije. Vrši se glasanje. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ODLUKA
Usvaja se Statut Društva u cjelovitom tekstu utvrđenom na Skupštini akcionara onako kako je to navedeno u ovom zapisniku.-------------------------------------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA;
Predsjednik konstatuje da je prijedlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara dostavljen akcionarima.. Otvara se rasprava.Nema  diskusije. Vrši se glasanje. Predsjednik skupštine utvrđuje da je tekst Poslovnika onakav kako je predložio Upravni odbor i utvrđuje se tekst kako slijedi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na osnovu člana 276. stav 4. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 127/08 i 58/09) i člana 58 Statuta Akcionarskog društva “Napredak” Bijeljina, Skupština akcionara, na prijedlog predsjednika Skupštine, na sjednici od 23.06.2011. godine, donosi
P O S L O V N I K
o radu Skupštine akcionara
 
I - OPŠTE ODREDBE
 
Član 1.
Skupština akcionara Društva (u daljem tekstu: Skupština) organizuje se i radi po odredbama Statuta Društva i ovog Poslovnika.
 
Član 2.
Poslovnikom o radu Skupštine akcionara (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada na sjednicama, a naročito:
·         prava i dužnosti akcionara,
·         sazivanje i rad na sjednicama,
·         odlučivanje,
·         održavanje reda na sjednicama,
·         vođenje zapisnika i
·         druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.
 
Član 3.
Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za akcionare i druga lica koja učestvuju u radu ili prisustvuju sjednicama Skupštine.
 
 
Član 4.
Skupština društva obezbjeđuje da se putem interneta, štampe, radija, televizije i drugih sredstava javnog informisanja obavještava javnost o njenom radu i ostvarivanju poslovne politike Društva.
 
 
II – PRAVA I DUŽNOSTI AKCIONARA U SKUPŠTINI DRUŠTVA
 
Član 5.
Akcionari sa pravom glasa u Skupštini Društva imaju pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine i da učestvuju u njenom radu i odlučivanju.
Akcionari u Skupštini društva svoja prava i dužnosti ostvaruju u skladu sa Statutom Društva i ovim Poslovnikom..
 
Član 6.
Na sjednici Skupštine akcionar ima pravo da Upravnom odboru, generalnom direktoru i izvršnim direktorima postavlja pitanja u vezi sa dnevnim redom.
Na postavljena pitanja akcionara, odgovor se, po pravilu, daje na istoj sjednici, a ukoliko pitanje zahtijeva detaljnija obrazloženja, odgovor će se dati na narednoj sjednici.
Ukoliko je razmak između sjednica duži, odgovor će se uručiti akcionaru pisanim putem.
 
Član 7.
Akcionari su dužni čuvati poslovnu tajnu za koju su saznali na sjednici Skupštine.
Na materijalima čiji je sadržaj povjerljiv, stručne službe društva i drugi autori materijala, dužni su staviti oznaku stepena povjerljivosti.
 
 
III – SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
 
Član 8.
Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor.
Odluka o sazivanju sjednice Skupštine društva objavljuje se u jednom dnevnom listu dostupnom svim građanima Republike Srpske i na internet stranici Društva.
Sazivanje Godišnje skupštine objavljuje se najranije 60, a najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice, a sazivanje vanredne Skupštine objavljuje sa najranije 30, a najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice.
 
Član 9.
Pored javnog objavljivanja, poziv za sjednicu sa svim materijalima i prijedlozima odluka dostavlja se poštom ili ličnom dostavom svim akcionarima koji imaju preko 5% ukupnog broja akcija, a ostalim akcionarima materijali se stavljaju na uvid u sjedištu Društva.
 
 
IV – RAD SKUPŠTINE
 
Član 10.
Rad Skupštine je javan.
Javnost se može isključiti u cjelini ili djelimično samo kada se raspravlja o tačkama dnevnog reda koje predstavljaju poslovnu tajnu.
 
Član 11.
Godišnja skupština se održava u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine, a vanredne Skupštine se održavaju prema potrebi.
Prije početka rada Skupštine, stručna služba Društva evidentira punomoći prisutnih akcionara, kojima dodaje glasove akcionara koji su glasali pisanim putem, te utvrđuje broj prisutnih akcionara i ukupan broj glasova koje oni imaju, kao i procenat njihovih glasova u odnosu na ukupan broj glasova utvrđen uvidom u knjigu akcionara sa stanjem na dan sazivanja Skupštine.
Sve evidencije i materijale koje je prikupila, stručna služba dostavlja komisiji za glasanje, kada bude imenovana.
Sjednica Skupštine društva može se održati i punovažno odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji imaju više od 50% ukupnog broja glasova.
 
Član 12.
Ako do početka sjednice nije obezbijeđen kvorum, sjednica se odlaže za dva časa.
Ako se i u odloženom terminu ne obezbijedi kvorum, prisutni akcionari određuju novi termin održavanja sjednice.
Ako većina prisutnih akcionara ne usaglasi novi termin sjednice, zadužuje se Upravni odbor da narednih dana obavi potrebne konsultacije i odredi novi termin održavanja sjednice, koji se objavljuje u dnevnim novinama i na internet strani Društva.
 
Član 13.
Sjednicu Skupštine otvara i njenim radom rukovodi predsjednik Skupštine.
Ako je na dnevnom redu izbor predsjednika Skupštine, prvo se glasa o toj tački dnevnog reda.
Ako je ranije izabrani predsjednik opravdano spriječen da prisustvuje sjednici, Skupština će izabrati predsjednika samo za tu sjednicu.
Izabrani predsjednik odmah preuzima vođenje sjednice, imenuje zapisničara, dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara i komisiju za glasanje, te provjerava da li je stručna služba Društva obezbijedila sve uslove za rad Skupštine.
Ako je na dnevnom redu izbor Upravnog odbora, predsjednik Skupštine imenuje i kandidacionu komisiju.
 
Član 14.
Komisija za glasanje provjerava da li je Skupština propisno sazvana, utvrđuje ukupan broj glasova na osnovu knjige akcionara sa stanjem na dan zakazivanja Skupštine, pravi spisak prisutnih akcionara sa brojem njihovih glasova, kojima dodaje glasove akcionara koji su glasali pisanim putem i utvrđuje postojanje kvoruma.
Komisija za glasanje, uz pomoć stručne službe Društva, obezbjeđuje glasačke listiće, koji obavezno sadrže:
-          poslovno ime Društva, datum i vrijeme održavanja sjednice,
-          pitanja o kojima se glasa po redoslijedu iz dnevnog reda,
-          odredbu o glasanju “za”, “protiv” i “uzdržan” o svakom pitanju,
-          imena kandidata ako se glasa o izboru članova Upravnog odbora.
 
 
Član 15.
Nakon usvajanja dnevnog reda, prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja po utvrđenom dnevnom redu.
Uvodno izlaganje o pojedinim tačkama dnevnog reda, ukoliko za tim postoji potreba, podnosi generalni direktor Društva ili drugo ovlašteno lice.
 
Član 16.
Akcionar učestvuje u radu Skupštine po redoslijedu javljanja i dobijanja riječi od predsjednika Skupštine.
Akcionar koji želi da ukaže na povredu odredaba ovog Poslovnika, zakona ili drugih propisa, može dobiti riječ kada je zatraži, bez obzira na utvrđeni redoslijed za diskusiju.
Predsjednik Skupštine se stara da akcionar dobije odgovor na postavljeno pitanje i tražena objašnjenja, a posebno da dobije stručno objašnjenje o pojedinim pitanjima o kojima treba da se izjasni.
 
V – ODLUČIVANJE
 
Član 17.
Kad predsjednik ustanovi da je diskusija o određenom pitanju i prijedlogu završena, pristupa se glasanju, s tim što se prvo glasa o prijedlozima Upravnog odbora koji su dati u materijalu za sjednicu, a potom o prijedlozima koje akcionari daju u toku sjednice.
Prije glasanja predlagač je dužan formulisati svoj prijedlog ako isti odstupa od teksta koji je dat u materijalu za sjednicu.
 
Član 18.
Akcionari glasaju putem glasačkih listića kada Skupština donosi odluke o izboru ili opozivu Upravnog odbora, nezavisnog revizora i likvidacionog upravnika, o usvajanju izvještaja o poslovanju, finansijskih izvještaja i sistemu nagrađivanja direktora i članova Upravnog odbora.
O ostalim pitanjima akcionari glasaju javno, dizanjem ruku, ako Skupština većinom glasova prisutnih akcionara ne odluči drugačije.
Glasanje akcionari vrše tako što se na poziv predsjednika izjašnjavaju ko je “ZA” prijedlog, ko je “PROTIV” prijedloga i ko se “UZDRŽAVA” od glasanja.
 
Član 19.
U slučaju kada se glasa dizanjem ruku, a ne može se utvrditi ukupan broj glasova “ZA” odnosno “PROTIV”, glasanje se vrši poimenično.
Poimenično glasanje vrši se prozivkom svakog akcionara koji se izjašnjava za prijedog, protiv prijedloga ili se uzdržava od glasanja.
Prozivanje akcionara i označavanje kako je koji akcionar glasao vrši predsjednik ili član komisije za glasanje, uz kontrolu predsjednika Skupštine.
 
Član 20.
Komisija za glasanje prati tok glasanja i broji glasove, a svoj izvještaj dostavlja predsjedniku Skupštine, koji objavljuje rezultate glasanja, kao i da li je prijedlog o kome se odlučivalo prihvaćen ili je odbijen.
Ako ni jedan prijedlog nije dobio dovoljan broj glasova, glasanje se može ponoviti na istoj sjednici najviše dva puta.
Ukoliko se i ponovnim glasanjem ne dobije potrebna većina glasova, tačka se skida sa dnevnog reda i priprema za narednu sjednicu.
 
VI – ODRŽAVANJE REDA
Član 21.
Predsjednik Skupštine ima pravo i dužnost da održava red na sjednici.
Za povredu reda na sjednici, akcionaru ili zastupniku akcionara se može izreći opomena ili oduzimanje riječi, a, izuzetno, i udaljavanje akcionara ili punomoćnika sa sjednice.
 
Član 22.
Opomena se izriče ako akcionar svojim govorom ili ponašanjem povrijedi red na sjednici ili odredbe ovog Poslovnika.
Oduzimanje riječi se izriče akcionaru koji poslije opomene učini istu ili težu povredu reda na sjednici.
Opomenu i oduzimanje riječi akcionaru ili punomoćniku akcionara izriče predsjednik Skupštine.
 
Član 23.
U slučaju da se akcionaru zbog povrede reda dva puta izrekne jedna od predviđenih mjera, Skupština može donijeti odluku da se tom akcionaru zabrani dalje učešće u radu Skupštine na toj sjednici.
 
Član 24.
Ako predsjednik Skupštine ne može da održi red, prekinuće sjednicu i zakazaće nastavak sjednice za određeni dan i sat.
 
 
VII – ZAPISNIK SA SJEDNICE
 
Član 25.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, a naročito:
·         da li je skupština godišnja ili vanredna,
·         datum i mjesto održavanja sjednice,
·         ime predsjednika Skupštine, ovjerivača zapisnika, zapisničara i članova komisije za glasanje, a ako je imenovana i kandidaciona komisija, onda i imena njenih članova.
·         ukupan broj glasova prema knjizi akcionara, spisak prisutnih akcionara i zastupnika sa brojem glasova kojima raspolažu, uključujući i glasove pristigle pisanim putem, te procentom prisutnih u odnosu na ukupan broj glasova,
·         imena ostalih lica koja prisustvuju sjednici, 
·         usvojeni dnevni red,
·         način glasanja,
·         donesene odluke i zaključke o svakoj tački dnevnog reda sa rezultatima glasanja,
·         imena učesnika rasprave i sažet prikaz diskusije,
·         potpis predsjednika, zapisničara i ovjerivača zapisnika.
 
Zapisnik se izrađuje u roku od 15 dana od održane sjednice, a akcionarima se dostavlja uz materijal za narednu sjednicu.
Na pismeni zahtjev akcionara, zapisnik će mu se dostaviti odmah nakon izrade i potpisivanja od strane ovlaštenih lica.
 
Član 26.
Sve odluke donesene na sjednici Skupštine potpisuje predsjednik Skupštine, a o njihovom izvršenju stara se Upravni odbor i generalni direktor društva.
Odluke se bez odlaganja unose u knjigu odluka.
Član 27.
Zapisnik, materijali o kojima se odlučivalo na sjednici, knjiga akcionara sa stanjem na dan zakazivanja sjednice, dokaz o sazivanju, glasački listići i drugi materijali sa sjednice, čuvaju se u skladu sa aktom kojim se uređuje arhivsko poslovanje.
 
            VIII – ZAVRŠNE ODREDBE
 
Član 28.
Pitanja koja nisu regulisana ovim Poslovnikom, a ni drugim aktima društva, Skupština može regulisati posebnom odlukom ili zaključkom.
 
Član 29.
Odluku o izmjenama i dopunama ovog Poslovnika donosi Skupština.
 
Član 30.
Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika, prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine akcionara, broj 61/2001 od 10.08.2001. godine.
 
                                                                     PREDSJEDNIK SKUPŠTINE         
 
Mirković Mile________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               Nema  više diskusije. Vrši se glasanje. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           ODLUKA
Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara u cjelovitom tekstu utvrđenom na skupštini akcionara onako kako je to navedeno u ovom zapisniku.---------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA I NADZORNOG ODBORA
Predsjednik konstatuje da je prijedlog Odluke o razriješenju dužnosti Upravnog i Nadzornog odbora dostavljen akcionarima. Čita se prijedlog Odluke. Otvara se rasprava. Nema diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:-------------------------------------
        ODLUKA
Razrješava se dužnosti Upravni odbor TP „NAPREDAK“ a.d. Bijeljina u sastavu:---------------------
1. Mićo Milić, predsjednik-------------------------------------------------------------------------
2. Dušan Lazarević, član----------------------------------------------------------------------------------
3.Slobodan Ćurčić, član-------------------------------------------------------------------------------
Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Nadzornog odbora TP „NAPREDAK“ a.d. Bijeljina u sastavu:------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mira Kokanović, predsjednik-------------------------------------------------------------------------
2. Milorad Zekić, član----------------------------------------------------------------------------------
3. Duško Savić, član.-----------------------------------------------------------------------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD.
Predsjednik poziva Kandidacionu komisiju da predloži Odluku o izboru Upravnog odbora za naredni četvorogodišnji period .Čita se prijedlog  Kandidacione komisije. Kandidaciomna komisija za članove Upravnog odbora predlaže: Miću Milića, Dušana lazarevića i Slobodana Ćurčića. Predsjednik skupštine predlaže da naknada članovima Upravnog odbora iznosi 200,00 KM.Otvara se rasprava. Nema diskusije. Predsjednik skupštine stavlja na glasanje odluku koja glasi:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          ODLUKA
Usvaja seprijedlog Kandidacione komisije  o izboru članova Upravnog odbora i za članove Upravnog odbora u narednom četvorogodišnjem periodu biraju se: Mićo Milić, Dušan lazarević i Slobodan Ćurčić. Utvrđivanje se  naknade za rad članova upravnog odbora u iznosu od 200,00 KM.Ovlašćuje se direktor društva da u ime Društva zaključi ugovor sa članovima Upravnog odbora u skladu sa zakonom i daje se saglasnost na ugovor.---------------------------
 Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su za ovu odluku glasali svi prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovu odluku glasalo „za“ 2171554 akcija tj.100,00 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 0 akcija , tj. 0,000 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.TEKUĆA PITANJA
            Đokić Munevera ponovo traži da poslovodstvo za narednu skupštinu pripremi spisak poslovnih prostora kvadraturu istih i cijenu po kojoj se isti izdaju.Predsjedniik skupštine stavlja na glasanje zaključak koji glasi:------------------------------------------------------------------------------
                                                                       ZAKLJUČAK
            Nalaže se poslovodstvu TP „Napredak“ a.d. Bijeljina da za narednu sjednicu skuopštine pripremi spisak poslovnih prostora kvadraturu istih i cijenu po kojoj se isti izdaju.------------------
Vrši se glasanje.Komisija saopštava rezultate glasnja navodeći da su uzdržani bili: Slobodan Ćurčić, Miloš Ćurčić, Dušan Lazarević i Mićo Milić, a za ovaj zaključak glasali svi  ostali prisutni akcionari. Predsjednik Skupštine konstatuje da je od  prisutnih i predstavljenih akcionara za ovaj zaključak  glasalo „za“ 127137  akcija tj.5,855 % glasova, „protiv“ 0 akcija   tj. 0,000 % glasova i „uzdržanih 2044417 akcija , tj. 94,145 % glasova.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notar konstatuje da je Skupština na desetoj redovnoj sjednici donijela:------------------
1.Odluku o izboru Predsjednika Skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika, Komisije za glasanje i kandidacione komisije;--------------------------------------------------------------------------------------
2.Odluku o usvajanjuizvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara;------------------------
3.Odluku o usvajanju zapisnika sa III vanredne  sjednice Skupštine akcionara od 24.08.2010. godine;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Odluku o usvajanjuIzvještaja o poslovanju TP „Napredak“ a.d. Bijeljina za 2010.    godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora;-----------------------------------------------------------------------------
5. Odluku o usvajanjuFinansijskih izvještaja  TP „Napredak“ a.d. Bijeljina za 2010. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora;-----------------------------------------------------------------------------
6.Odluku o  raspoređivanju dobiti iz 2010. godine;------------------------------------------------------
7.Odluku o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja  TP „Napredak“ a.d.  Bijeljina za 2010. godinu;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.Odluku o usvajanjuIzvještaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu;--------------------------
9.Odluku o usvajanjuIzvještaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu i prvo polugodište 2011. godine;-------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Odluku o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2011.godinu;----------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Odluku o prodaji poslovnog prostora br. 223 u ulici Gavrila Principa b.b.,-------------------------
12.Odluku o usvajanju Statuta Akcionarskog društva „NAPREDAK“ Bijeljina, usaglašenog sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti;-----------------------------------
13. Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara;----------------------------------------
14. Odluku o razrješenju Upravnog odbora i Nadzornog odbora;--------------------------------------
15.Odluku o izboru članova Upravnog odbora i utvrđivanje naknade za njihov rad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predsjednik skupštine akcionara objavljuje da je Skupština završila rad u 12 časova i 40 minuta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od ove notarski obrađene isprave dobijaju:------------------------------------------------------------
-otpravak originala:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
            -Akcionarsko društvo (2 primjerka)------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nagrada i naknada obračunata prema Tarifi o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj o čemu je izdata faktura sa specifikacijom.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Predsjednik Skupštine akcionara:
                                                                                              Ovjerivači zapisnika:
 
Mile Mirković _____________________                 1.-Blagojević Radomir_________________                                                                     
2.-Lazarević Dušan____________________
 
Bijeljina, 23.06.2011. godine                                                                      Zapisničar:
                                                                                                          NOTAR
                                                                                                   JEVTIĆ DOBROSAV
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVNICA
 
 
Milorad Tukić u svojstvu direktora Akcionarskog društva “NAPREDAK” Bijeljina
primio je 2 (dva ) otpravka originala ove isprave –Zapisnika
 
 
Primio dana__________________Potpis:_______________________