nedelja, septembar 26, 2021

Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu

I Z V J E Š T A J
o poslovanju za 2011. godinu
 
Poslovanje Akcionarskog društva „NAPREDAK“ – Bijeljina u 2011. godini odvijalo se u skladu sa zakonom, internim aktima preduzeća i Standardima upravljanja akcionarskim društvima koje je donijela Komisija za hartije od vrijednosti, a Upravni odbor ih prihvatio.
 Uprava je svojim odlukama i aktivnostima usmjeravala tekuće poslovanje u cilju uspješne realizacije plana, poslovne politike i odluka koje je, na prijedlog Upravnog odbora, usvojila Skupština akcionara.
Kontinuitet uspješnog poslovanja preduzeća nastavljen je i u 2011. godini i pored činjenice da se poslovanje odvijalo u otežanim uslovima privređivanja koji karakterišu ne samo domaće tržište, već i region pa i šire. Problemi u poslovanju ispoljavaju se, prije svega, u pogledu sve izraženijih teškoća u naplati potraživanja, a predviđamo da će ovaj problem vremanom biti sve teži. Stoga će biti neophodno u narednom periodu posvetiti veću pažnju prema nelikvidnim zakupcima i blagovremeno preduzimati potrebne mjere kako bi se preduprijedile moguće negativne posljedice zbog takve situacije.
Prihodi u 2011. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.412.387,00 KM i kao takvi manji su za 8% u odnosu na prihode ostvarene u 2010. godini. Uzrok ovog smanjenja nalazi se u činjenici da je u 2011. godini došlo do značajnijeg pada kategorije poslovnih prihoda što je rezultat manjeg broja lokala koje trenutno imamo u posjedu, s jedne strane, i što neki lokali već duže vrijeme nisu pod zakupom zbog situacije na tržištu, s druge strane. Struktura ostvarenog ukupnog prihoda je sljedeća:
  1. Poslovni prihodi                      656.274,00 KM
  2. Finansijski prihodi                    13.812,00 KM
  3. Ostali prihodi                           742.301,00 KM
U okviru poslovnih prihoda najznačajnija stavka su prihodi od zakupa u iznosu od 654.116,00 KM i manji su za oko 15% u odnosu na iste prihode ostvarene tokom 2010. godine.
Finansijske prihode čine prihodi od kamata i prihodi po osnovu naplaćene dividende. U posmatranom periodu, po svom obimu su beznačajni i čine nešto manje od 1% ukupnih prihoda.
U kategoriji ostalih prihoda najveće učešće imaju prihodi po osnovu prodaje nekretnina (lokala) u iznosu od 719.646,00 KM, a odnose se na prodaju sljedećih poslovnih prostora:
a)     Prodavnica br. 214 i 248                 400.646,00 KM
b)     Prodavnica br. 221                           319.000,00 KM
Prodaja navedenih objekata izvršena je u skladu sa odlukom Skupštine akcionara i ista je notarski obrađena.
Takođe, u ovoj grupi prihoda sadržani su i prihodi po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja iz ranijih godina u iznosu od 22.655,00 KM, a odnose se na doo „Welting“- Bijeljina i „Milbo-komerc“ – Dvorovi.
 
Rashodi za 2011. godinu iznose 330.460,00 KM i manji su za 7% u odnosu ostvarenje u 2010. godini. Struktura ukupnih rashoda je sljedeća:
  1. Poslovni rashodi:                   309.731,00 KM
  2. Ostali rashodi:                          20.729,00 KM.
Poslovni rashodi ostvareni u iznosu od 309.731,00 KM viši su za 10% u odnosu na 2010. godinu, a osnovni razlog je povećanje stavke troškova zarada i naknada za 50% zbog isplaćenih otpremnina sa pripadajućim doprinosima otpuštenim radnicima. Naime, tokom 2011. godine, na osnovu odluke Upravnog odbora, u Društvu je smanjen broj radnika sa 5 na 2 zaposlena. Ovu kategoriju čine sljedeći rashodi:
a)     Nabavna vrijednost prod. robe                   1.804,00 KM
b)     Materijalni troškovi                                      7.197,00 KM
c)      Troškovi zarada i naknada                      181.707,00 KM
d)     Troškovi proizvodnih usluga                   21.885,00 KM
e)     Troškovi amortizacije                                 50.421,00 KM
f)       Nematerijalni troškovi                               31.295,00 KM
g)     Troškovi poreza                                          15.514,00 KM
h)     Troškovi doprinosa                                         190,00 KM
Ostali rashodi iznose 20.729,00 KM i manji su za više od 72% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na otpis rashodovanog inventara – 2.834,00 KM i otpis potraživanja od zakupa na ime Teofilović Cvije iz Bijeljine zbog tužbe u iznosu od 16.395,00 KM.
 
Dobit za 2011. godinu ostvarena je u iznosu od 1.081.927,00 KM i manja je za oko 8% u odnosu na 2010. godinu. Strukturu ukupne dobiti čini:
    1. Dobit iz redovnog poslovanja                       360.355,00 KM
  • Dobit od prodaje nekretnina                         721.572,00 KM
Ukupna bruto dobit:                                    1.081.927,00 KM
      -     porez na dobit                                                  107.496,00 KM
            Neto dobit za 2011. godinu:                           974.431,00 KM
 
Zaključna razmatranja
Društvo je na poslednjoj Skupštini akcionara donijelo novi Statut u cilju usklađivaja sa Zakonom o privrednim društvima i sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS. U okviru toga promjenjeno je poslovno ime Društva koje se sada zove: Akcionarsko društvo „Napredak“ - Bijeljina i šifra osnovne djelatnosti umjesto 52.110 nova je 68.20 – Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing).
U cilju racionalizacije poslovanja, kao što je ranije navedeno, tokom 2011. godine smanjen je broj zaposlenih za 3 radnika. Tako, na kraju 2011. godine Društvo, pored direktora, ima zaposlenog samo još jednog radnika.
Preduzeće od ranije vodi nekoliko sudskih sporova, a u 2011. godini pokrenulo je i nove, uglavnom, zbog naplate potraživanja i regulisanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama koji ni na koji način ne mogu dovesti u pitanje normalno poslovanje Društva. Takođe, treba istaći da Društvo nema kreditnih zaduženja, niti bilo kakvih hipoteka na imovini. Na kraju, napominjemo i činjenicu da Društvo redovno izmiruje svoje obaveze prema državi, dobavljačima i zaposlenima. Posebno ističemo, kao veoma važnu činjenicu, da je Društvo i ove godine uspješno isplatilo dividendu svojim  akcionarima u skladu sa odlukom Skupštine.
 
Uporedni pregled najznačajnijih pokazatelja poslovanja (tekuće i prethodne godine):
Red. br.
O P I S
2011.
2010.
Index     3/4
1
2
3
4
5
01.
Poslovna imovina
5.980.806,00
6.023.458,00
0,99
02.
Ukupan prihod
1.412.387,00
1.537.147,00
0,92
03.
Ukupni rashodi
330.460,00
356.138,00
0,93
04.
Neto dobitak
974.431,00
1.062.138,00
0.92
08.
Broj zaposlenih na dan 31.12.2011.
2
5
0,4
 
Kao što se iz svega prethodnog vidi, možemo zaključiti da je u 2011. godini Društvo uspješno poslovalo.
          
 
                                                                                                         
                                                                                                                       UPRAVNI ODBOR