nedelja, septembar 26, 2021

Izvještaj o radu UO za 2011. godinu

„NAPREDAK“ A.D.
BIJELJINA
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZVJEŠTAJ O RADU
UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
                                                               ZA 2011. GODINU      
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJELJINA, 16.05.2012. GODINE
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                -1-
 
             Upravni odbor  Akcionarskog društva „Napredak“, Bijeljina, je u toku 2011. godine održao 8 sjednica , na kojima je donosio potrebne odluke, a u skladu sa svojim ovlašćenjima i okvirima poslovne politike.
 
         Prva sjednica Upravnog odbora društva, održana je dana 13.01.2011. godine, na kojoj je Upravni odbor donio sljedeće odluke:
 
-          Odluka o kupovini akcija u fondovima,  kupovini obveznica koje je emitovala Republika Srpska i staru deviznu štednju.
-          Odluka o usvajanju Izvještaja o popisima na dan 31.12.2011. godine.
 
    Druga sjednica Upravnog odbora društva, održana je 23.02.2011. godine, a donesene su sljedeće odluke.
-          Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2010. godinu,
-          Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2011. godinu i
-          Odluka o smanjenju cijene zakupa u poslovnom prostoru broj 229.
Treća sjednica  Upravnog odbora društva, održana je 13.05.2011. godine, na kojoj je između ostalih, donijeta odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara i utvrđivanje prijedloga dnevnog red, a kako slijedi:
-          Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu
-          Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2010. godinu,
-          Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2010. godinu
-          Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odora za 2010. godinu,
-          Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu NO za 2010. godinu,
-          Prijedlog odluke o izboru Revizora – „Revisio“ za 2011. godinu,
-          Odluka o zatvaranju poslovnih jedinica,
-          Prijedlog odluke o donošenju Statuta „Napredak“ a.d.,
-          Prijedlog odluke o razreješenju UO i  NO  Društva,
-          Prijedlog odluke o izboru UO i utvrđivanju naknade,
-          Odluka o sazivu Skupštine akcionara i utvrđivanju dnevnog reda,
-          Odluka o izmjeni Sistematizacije ( ukidanje radnih mjesta),
-          Odluka po zahtjevu za smanjenje cijene zakupa,
-          Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa III Vanredne Skupštine akcionara,
-          Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja komisije za glasanje
-          Prijedlog odluke o izboru predsjednika Skupštine-Mile Mirković.
-          Odluka o ukidanju radnog mjesta – kurir u društvu.
Četvrta sjednica Upravnog odbora društva, održana je 23.06.2011. godine, sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je:
-           Odluka o konstituisanju UO na period od 4 godine i izbor predsjednika Upravnog odbora.
Na ovoj sjednici za predsjednika Upravnog odbora izabran je Mićo Milić.
 
Peta sjednica Upravnog odbora društva, održana je 18.08.2011. godine, i na toj sjednici  su donesene sljedeće odluke:
Zaključak o idejnom rješenju za stovarište,
Odluka o promjeni adrese Društva,
 
 
-2-
-          Odluka o prvim izmjenama Statuta- promjena adrese društva,
-          Odluka o usvajanju informacije o finansijskom obračunu za 6 mjeseci tekuće godine,
-          Odluka o prodaji  poslovnih prostora broj 214  i 248 u ulici Gavrila Principa bb.
-          Odluka o ukidanju radnog mjesta- glavni računovođa,
-          Odluka o ukidanju radnog  mjesta- referent komercijale.
Šesta sjednica Upravnog odbora društva, održana je 03.11.2011. godine, na kojoj je donesena odluka o
 kupovini dvije garaže od a.d. „Grad“ Bijeljina.
 A.D. „Grad“ je prodavao dvije garaže u ulici Miloša Crnjanskog, koje se naslanjaju na poslovni prostor koji  je vlasništvo „Napredak“ a.d., te se na taj način dobija veći zemljišni prostor, pa se Uprava odlučila za kupovinu istih, baš iz tog razloga.
 
Sedma sjednica Upravnog odbora društva, održana je 30.11.2011. godine, i na istoj je razmatran zahtjev  za ponudu o prodaji zemljišta, površine 2236 m2,  u ulici Neznanih junaka bb,upućen od strane  preduzeća „Panaflex“ a.d. iz Bijeljine.
   Pošto je zahtjev dostavljen po isteku roka za dostavljanje ponude, isti nije ni razmatran.
 
Na ovoj sjednici je  razmatrano stanje naplate potraživanja po osnovu zakupa, ao čemu je izvještaj podnio direktor društva Milorad Tukić. On je istakao da je stanje naplate  teško, a naročito kod sljedećih zakupaca:  „Auto Trnova“, „Teens“, STR „Gogi“.
     
         Naime, kod „Auto Trnove“ je takva situacija da smo tužbu pripremili, jer i pored brojnih opomena i usmenih upozorenja, nismo uspjeli naplatiti, „Teens“ je najavljivao da bi mogao izaći iz lokala, ali odluka nije konačna, „ Talir“ izlazi 31.12.2011. godine, dok sa STR „Gogi“ takođe  imamo problema oko naplate, a ugovor ističe 31.12.2011. godine.  Dakle, naglasio je direktor, sve su ovo lokali ispod nebodera, dok zakupca Teofilović Cviju moramo tužiti, pošto su iscrpljeni svi načini u pokušaju da naplatimo bez tužbe, i za to se mora donijeti odluka.
 
     Nakon direktorovog izlaganja članovi Upravnog odbora su jednoglasno donijeli odluku o načinu i uslovima izdavanja lokala u zakup u zoni nebodera, a koja glasi:
 
       Cijena zakupa u zoni neboder iznosi najmanje 35,00 KM, plus PDV, a u slučaju da zakupac vrši značajnije investiciono ulaganje u uređenje lokala, cijena zakupa će tada iznositi najmanje 30,00 KM, plus PDV i važiće do isteka roka prvog zaključenog ugovora pod tim uslovima.
       Rok na koji će se zaključiti ugovor pod tim uslovima, zavisiće od visine ulaganja i biće naknadno dogovoren. 
    
Osma sjednica Upravnog odbora održana je 21.12.2011. godine, u notarskoj kancelariji  Jevtić Dobrosava, jer za  odluke koje su na dnevnom redu,  Zakon o  privrednim društvima nalaže notarsku obradu istih, a one glase:
1.       Potvrđivanje odluke o prvim izmjenama i dopunama  Statuta Društva,
2.       Utvrđivanje prečišćenog teksta  Statuta Društva,
3.       Donošenje odluke o stavljanju pod hipoteku poslovnog prostora broj 214 i 248 koji se nalazi u ulici Gavrila Principa bb.
4.       Tekuća pitanja.
Nakon usvojenog dnevnog reda, donesene su sljedeće odluke:
 
-          Odluka  o prvim izmjenama i dopunama Statuta, a odnosi se na  promjenu adrese Društva, pa se član 4. Statuta mijenja i glasi: „Sjedište Društva je u Bijeljini, ulica Vidovdanska broj 46.
-          Odluka o stavljanju pod hipoteku poslovnog prostora broj 214 i 248 u ulici Gavrila Principa bb. i
-          Odluku o utuženju zakupca Teofilović Cvije.
 
 
 
-3-
Na osnovu gore navedenog, može se zaključiti da je Upravni odbor Društva u 2011. godinu, kao i u prethodnim, sprovodio poslovnu politiku u skladu sa Zakonom i važećim aktima Društvima.
 
          
 
                                                                                                                                               Predsjednik Upravnog odbora
                                                                                                                              ___________________________  
                                                                                                                                                Mićo Milić