nedelja, septembar 26, 2021

Izmjena odluke o sazivu XI SA

KCIONARSKO DRUŠTVO „NAPREDAK“
BIJELJINA
DATUM: 28.05.2012. GODINE
BROJ:64/2012.
 
 
Na osnovu člana 73. Statuta Akcionarskog društva „Napredak“ Bijeljina, Upravni odbor ovog Društva,  ovom odlukom vrši ispravku dijela teksta odluke o sazivu za XI redovnu godišnju Skupštinu akcionara, a koja glasi:
 
 
 
 
Član 1.
 
Pravo učešća i pravo glasa imaju svi akcionari koji budu upisani u knjigu akcionara Društva na dan, 20.06.2012. godine.                                          
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
 
Dostavljeno:                                                                                              Predsjednik  Upravnog odbora
1.      Direktoru                                                                  ________________________
2.      Predsjedniku UO                                                                            Mićo Milić
3.      Arhiva